Polska

04-02-2020
31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”).
03-27-2020
Przy opracowaniu projektu Tarczy Antykryzysowej rząd wziął pod uwage również trudną sytuację cudzoziemców przebywających na terenie Polski w czasie pandemii i część nowych przepisow ma na celu ułatwienie życia tym z nich, którzy czekają na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt w Polsce lub nie mogą wrócić do swojego kraju.
03-27-2020
26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Tarcza Antykryzysowa” lub „Ustawa”), który w nadzwyczajnym trybie jest przeprowadzany przez niezbędny proces legislacyjny. Ponieważ zgodnie z art. 92 Ustawy wchodzi ona w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu, z szeregiem wyjątków, w tym przewidujących wsteczny skutek niektórych regulacji, wydaje się niezbędne aby już teraz zapoznać się z najważniejszymi rozwiązaniami przewidzianymi w Tarczy Antykryzysowej.
03-27-2020
Polski rząd przesłał do Sejmu projekt ustawy zawierający szereg rozwiązań legislacyjnych, które w zamierzeniu mają uzupełnić i rozszerzyć zapisy obowiązującej „tarczy antykryzysowej” w reakcji na pandemię COVID-19 („Ustawa”). W obecnym brzmieniu projekt przewiduje wejście w życie następnego dnia po publikacji. Oczekujemy, że Ustawa zostanie szybko uchwalona.
03-20-2020
Panująca obecnie pandemia ma znaczący wpływ na działalność gospodarczą, strony umów z różnych powodów napotykają na trudności z wykonaniem swoich zobowiązań, dotrzymaniem terminów zapewnieniem pracowników. W tej sytuacji zalecamy zapoznanie się z trzema instytucjami, które mogą w najbliższym czasie wywrzeć wpływ na Państwa relacje z klientami i kontrahentami: klauzule siły wyższej, zasadę winy oraz zasadę rebus sic stantibus, czyli nadzwyczajnej zmiany stosunków.
03-20-2020
USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Specustawa”), wprowadziła do polskiego porządku prawnego środki i regulacje o charakterze nadzwyczajnym, których wspólnym celem jest określenie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem, w tym zasad i trybu podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej.

Pages