Polska

04-15-2016
Szanowni Państwo, jakiś czas temu pisałem o dyrektywie , obecnie toczą się prace nad jej implementacją, poniżej prezentujemy szczegóły w tym zakresie W dzisiejszym wpisie skupimy się na omówieniu projektu założeń do ustawy o naprawieniu szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, projekt ten ma wdrażać do polskiego systemu prawnego uregulowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej
04-21-2016
Zgodnie z art. 611 Kodeksu pracy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika jego pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. Odszkodowanie, o którym mowa w tym przepisie, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem Kodeksu pracy, obowiązującym od dnia 22 lutego 2016 roku, w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.
04-23-2016
Trwający w ciągu ostatniej dekady gwałtowny wzrost internetowej sprzedaży miał oznaczać schyłek tradycyjnych sklepów (brick and mortar stores). Stało się jednakże inaczej, a rosnąca liczba tradycyjnych sklepów otwieranych przez sieci i marki odzieżowe świadczy raczej o przeciwnym trendzie. Dlatego też dzisiaj nie mówi się już o nieuniknionym starciu starego z nowym, ale o rosnącej synergii pomiędzy tradycyjnymi kanałami sprzedaży a sprzedażą online. Nie bez racji argumentuje się, że zintegrowanie obydwu modeli sprzedaży pozytywnie wpływa na wzrost przychodów oraz poziom satysfakcji klienta. Konsumenci mogą bowiem preferować wyszukiwanie informacji o oferowanych produktach za pomocą internetu, ale tylko tradycyjny sklep umożliwia bezpośredni kontakt z asortymentem. Wprowadzenie modelu sprzedaży click and collect również przyczynia się do umocnienia tego trendu.
05-24-2016
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął dnia 31 marca 2016 r. uchwałę (sygn. akt III CZP 89/15), która stanowi odpowiedź na pojawiające się licznie wątpliwości praktyków co do prawidłowej reprezentacji biernej spółki kapitałowej w sytuacji składania rezygnacji przez członka jej zarządu. Wniosek o podjęcie uchwały w przedmiotowej kwestii złożył we wrześniu 2015 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
01-11-2017
W dniu 30 listopada br. Sejm przyjął bardzo ważną ustawę dotyczącą nadużywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami spożywczymi (Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, dalej „Ustawa”). Może ona mieć ogromny wpływ na prowadzenie działalności przez wszystkie podmioty działające w branży FMCG. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 30 grudnia 2016 r., wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
01-13-2017
W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych innych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, dalej jako „Ustawa”) pomyślana przez Ministerstwo Rozwoju jako cześć pierwszego etapu realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 roku. Zgodnie z deklaracją ministerstwa, celem Ustawy jest usunięcie z obrotu prawnego przepisów „które ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowiąc zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm”.

Pages