Polska

12-10-2019
W marcu 2018 r. W Polsce przyjęto nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723) („Ustawa”). Niektóre przepisy weszły w życie 3 miesiące po dniu ogłoszenia, ale przepisy rozdziału 6, art. 194 i art. 195 dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) weszły w życie z dniem 13 października 2019 r. 
11-13-2019
Począwszy od 1 listopada 2019 r. Polska wprowadziła nowe zasady dokonywania płatności na rzecz podatników VAT. Zgodnie z nowymi regulacjami w ściśle określonych przypadkach kwota podatku VAT musi być wpłacana na odrębny rachunek bankowy dostawcy. Wdrożenie tych przepisów jest kontynuacją procesu uszczelniania systemu VAT w Polsce i zastąpiło dotychczas obowiązującą w transakcjach krajowych metodę odwrotnego obciążenia.
04-15-2016
Szanowni Państwo, jakiś czas temu pisałem o dyrektywie , obecnie toczą się prace nad jej implementacją, poniżej prezentujemy szczegóły w tym zakresie W dzisiejszym wpisie skupimy się na omówieniu projektu założeń do ustawy o naprawieniu szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, projekt ten ma wdrażać do polskiego systemu prawnego uregulowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej
04-21-2016
Zgodnie z art. 611 Kodeksu pracy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika jego pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. Odszkodowanie, o którym mowa w tym przepisie, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem Kodeksu pracy, obowiązującym od dnia 22 lutego 2016 roku, w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.
04-23-2016
Trwający w ciągu ostatniej dekady gwałtowny wzrost internetowej sprzedaży miał oznaczać schyłek tradycyjnych sklepów (brick and mortar stores). Stało się jednakże inaczej, a rosnąca liczba tradycyjnych sklepów otwieranych przez sieci i marki odzieżowe świadczy raczej o przeciwnym trendzie. Dlatego też dzisiaj nie mówi się już o nieuniknionym starciu starego z nowym, ale o rosnącej synergii pomiędzy tradycyjnymi kanałami sprzedaży a sprzedażą online. Nie bez racji argumentuje się, że zintegrowanie obydwu modeli sprzedaży pozytywnie wpływa na wzrost przychodów oraz poziom satysfakcji klienta. Konsumenci mogą bowiem preferować wyszukiwanie informacji o oferowanych produktach za pomocą internetu, ale tylko tradycyjny sklep umożliwia bezpośredni kontakt z asortymentem. Wprowadzenie modelu sprzedaży click and collect również przyczynia się do umocnienia tego trendu.
05-24-2016
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął dnia 31 marca 2016 r. uchwałę (sygn. akt III CZP 89/15), która stanowi odpowiedź na pojawiające się licznie wątpliwości praktyków co do prawidłowej reprezentacji biernej spółki kapitałowej w sytuacji składania rezygnacji przez członka jej zarządu. Wniosek o podjęcie uchwały w przedmiotowej kwestii złożył we wrześniu 2015 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Pages