Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Ukraina: preferencje podatkowe dla firm udzielających pomocy humanitarnej w związku z kryzysem uchodźczym

Polska - 

12 marca 2022 weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa, oprócz uregulowania szeregu kwestii związanych z pobytem uchodźców w Polsce, pozwala na korzystne traktowanie wydatków na pomoc humanitarną przez firmy.

Równocześnie, istniejące przed wejściem w życie specustawy odliczenia podatkowe nie zostały zlikwidowane i są nadal dostępne dla podatników.

Kwestią otwartą pozostaje możliwość skorzystania w odniesieniu do tych samych wydatków z obu preferencji podatkowych jednocześnie.

Preferencje wynikające ze specustawy (darowizny rzeczowe)

Zgodnie ze specustawą, wydatki na nabycie rzeczy lub praw przekazanych w darowiźnie (darowizny rzeczowe) określonym organizacjom / instytucjom na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy stanowią w całości koszt uzyskania przychodów dla darczyńcy. Wprowadzone przepisy stanowią wyjątek od ogólnych zasad opodatkowania, zgodnie z którymi znaczna większość darowizn nie daje prawa do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów.

Przepisami specustawy są objęte darowizny przekazane w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 na rzecz kwalifikowanych odbiorców tj. przede wszystkim organizacji niedziałających dla osiągnięcia zysku np. fundacji, stowarzyszeń (w szczególności posiadających status organizacji pożytku publicznego lub organizacji równoważnych) działających w Polsce lub równoważnych organizacji działających według przepisów ukraińskich, samorządów, czy podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terytorium Polski lub Ukrainy.

Oprócz kosztów darowizn rzeczowych, również koszty usług świadczonych nieopłatnie na rzecz powyżej wymienionych podmiotów kwalifikowanych stanowią koszty uzyskania przychodów, o ile celem nieodpłatnej usługi jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Koszty powyższych darowizn i usług nie obniżą rentowności podatnika obliczanej w celu określenia, czy do podatnika ma zastosowanie tzw. podatek minimalny CIT, gdyż nie będą one – na podstawie przepisów specustawy - uwzględniane w odpowiedniej kalkulacji. W konsekwencji przekazanie darowizn lub nieodpłatnych usług nie pogorszy sytuacji podatników na gruncie podatku minimalnego.

Preferencje wynikające z przepisów ogólnych (darowizny pieniężne i rzeczowe)

Niezależnie od preferencji wprowadzonych specustawą, cały czas obowiązuje odliczenie od dochodu darowizn (zarówno pieniężnych jak i rzeczowych) przeznaczonych na cele tzw. pożytku publicznego m.in. pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Katalog kwalifikowanych obdarowanych częściowo pokrywa się z tym zawartym w specustawie. W celu skorzystania z odliczenia obradowanym powinna być organizacja pożytku publicznego (wpisanych do wykazu OPP) lub organizacji równoważnych działających w Polsce lub w krajach UE (darowizny na rzecz organizacji ukraińskich nie są objęte odliczeniem).

Odliczenie objęte jest limitem tj. kwota odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu podatkowego i – w zależności od jej charakteru (pieniężna lub rzeczowa) powinna być odpowiednio udokumentowana.

Kwestią otwartą pozostaje możliwość skorzystania w odniesieniu do tych samych wydatków z obu preferencji podatkowych jednocześnie.

 

Specjaliści Garrigues chętnie przedyskutują z Państwem podatkowe i prawne skutki różnych sposobów wspierania działań humanitarnych, przy czym wsparcie w kwestiach dotyczących pomocy humanitarnej odbywa się na zasadzie pro-bono.