Etyka i zarządzanie

Zaangażowany w etykę i podstawowe zasady zawodu prawnika

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Polityka Garrigues opiera się na bliskich relacjach z klientem i dążeniu do jak najlepszego poznania i zaspokajania jego potrzeb. Naszym podstawowym celem i istotnym elementem tożsamości firmy jest zapewnianie klientom najwyższej jakości merytorycznej świadczonych usług doradczych przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad i wartości etycznych właściwych dla naszej profesji, takich jak rzetelność, lojalność, niezależność, ustawiczne kształcenie, poszanowanie godności i ścisłe przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

Wewnętrzny system regulacyjny Garrigues

Wspomniane powyżej wartości i zasady, a także inne normy i wytyczne obowiązujące pracowników firmy, znajdują swoje odzwierciedlenie w Systemie Regulacji Wewnętrznych Kancelarii Garrigues. System ten obejmuje Kodeks Etyczny, zbiór wewnętrznych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Plan Zapobiegania Przestępczości i wewnętrzne procedury firmy.

Kodeks etyczny jest podstawowym elementem naszego systemu regulacji wewnętrznych. Określa on wzór etycznego postępowania, który ma być inspiracją i ukierunkowywać działania pracowników Kancelarii, promując etyczną i odpowiedzialną postawę indywidualną, a także zaangażowanie firmy Garrigues na rzecz etyki biznesowej i przejrzystości we wszystkich obszarach działania. Oprócz zapisów Kodeksu, pracownicy są także zobowiązani do ścisłego przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, zasad deontologii i innych mających zastosowanie postanowień składających się na System Regulacji Wewnętrznych Kancelarii Garrigues.

Pratrz: Kodeks etyczny Kancelarii Garrigues

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu to zbiór zasad i procedur dotyczących takich kwestii, jak obowiązek zachowania należytej staranności, informowania, przechowywania dokumentów, kontroli wewnętrznej, oceny i zarządzania ryzykiem, a także zasady przyjmowania nowych klientów, funkcjonowanie organów kontroli wewnętrznej i przestrzeganie obowiązku informacyjnego.

Plan Zapobiegania Przestępczości ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością karną firmy oraz, w przypadkach koniecznych, podejmowanie stosownych działań.

Wśród procedur wewnętrznych na szczególną uwagę zasługują procedury dotyczące identyfikacji konfliktów interesów. Z uwagi na liczbę klientów Kancelarii oraz ogromną różnorodność reprezentowanych przez nich sektorów działalności i specjalizacji, a także liczbę biur i krajów, w których Garrigues prowadzi działalność, szczególnie ważne jest skuteczne wykrywanie, zapobieganie, zarządzanie i rozwiązywanie wszelkich konfliktów interesów, jakie mogą powstać w ramach naszej praktyki zawodowej.

ład korporacyjny

La forma jurídica del despacho Garrigues es la de sociedad limitada profesional, cuya propiedad pertenece a los socios que en él ejercen su actividad.

Profesjonaliści awansowani do tej kategorii za zgodą Zarządu, po uprzednim wniosku organu administracyjnego, mogą osiągnąć status partnerów. Wspólnicy mogą być posiadaczami tylko jednego lub dwóch udziałów. Nie ma wspólnika, który posiadałby więcej niż 2% kapitału (fakt różnicujący w naszej firmie).

Struktura i organy zarządzające i administracyjnen

La Junta General de Socios es el órgano supremo de deliberación y decisión. Cada cuatro años la Junta designa y elige al órgano de administración de la sociedad, que preside un administrador único: presidente ejecutivo y socio director de la firma. Este cargo lo ostenta actualmente Fernando Vives. Éste órgano es el responsable de la gestión, administración y representación de la sociedad con las facultades que le atribuyen la ley y los estatutos vigentes.

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem obradującym i decyzyjnym. Co cztery lata zarząd wyznacza i wybiera organ administracyjny spółki, któremu przewodniczy jeden zarządca: prezes wykonawczy i wspólnik zarządzający kancelarii. Obecnie stanowisko to zajmuje Fernando Vives. Organ ten jest odpowiedzialny za zarządzanie, administrację i reprezentację spółki z uprawnieniami przyznanymi mu przez prawo i obowiązujące regulaminy.

Obecnie starszym partnerem Garrigues jest Rosa Zarza, który w związku z tym jest odpowiedzialny za przewodniczenie Radzie Partnerów. Zarówno prezes wykonawczy, jak i starszy partner są pełnoprawnymi członkami Rady.