Home

Noticias

Raport CSR

Rozwój i przyszłość kancelarii opierają się na rozpoznawaniu, przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów

 

Komentarze

Kwestie korporacyjne

W zakresie korporacyjnej rzeczywistości Ustawa zawiera następujące propozycje:

Odpowiedzialność organów za niedochodzenie roszczeń od dłużników

Jeżeli jedna ze stron umowy w sprawie zamówienia publicznego (dłużnik) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania z tej umowy na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, wierzyciel może postanowić nie dochodzić roszczeń lub w porozumieniu z dłużnikiem zmienić umowę.

Komentarze

Zmiana definicji pojęcia „Przeciwdziałanie Covid-19”

Komentarze

Wprowadzono dodatkowe ograniczenia w stosowaniu prawa zamówień publicznych:

- Wyłączenie Banku Gospodarstwa Krajowego z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wdrażaniu instrumentów finansowych mających na celu niwelowanie skutków pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw.

Komentarze

W odniesieniu do tematyki podatkowej, ustawa wprowadza cztery główne obszary, których dotyczą zawarte w niej rozwiązania, mające zminimalizować skutki epidemii:

  • Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw;
  • Odroczenia w realizacji niektórych obowiązków;
  • Zabezpieczenie miejsc pracy i dochodów pracowników;
  • Rozwiązania umożliwiające i usprawniające realizację zadań.

Większość przepisów znajdujących się w ustawie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia.

Close

Garrigues

Choose practice area or sector: