Polityka prywatności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora danych osobowych

J&A Garrigues, S.L.P. spółka z siedzibą w Madrycie, adres: Calle Hermosilla, 3, 28001 Madrid, numer identyfikacji podatkowej: CIF B 81709081, telefon: 91 5145200 (dalej zwana “Kancelarią Garrigues” lub “Spółką”) jest administratorem Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat zakresu przetwarzania przez Spółkę danych osobowych udostępnionych przez Państwa jako użytkowników strony internetowej (dalej: „Strona Internetowa”).

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie informacji dotyczących przysługujących Państwu uprawnień na podstawie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (“RODO”). Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt ze Spółką pod następującym adresem:  [email protected]

Informujemy Państwa również, że w ramach Grupy Garrigues (do której należy Spółka) działa Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod następującym adresem:  [email protected]

2. Informacje wymagane i aktualizacja informacji

Wszystkie pola formularzy Strony Internetowej oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi, wobec czego pominięcie któregokolwiek z nich może uniemożliwić dostarczenie Państwu informacji lub usług, których dotyczył formularz.

Przekazywane dane muszą być prawdziwe, aktualne i poprawne. W przypadku wprowadzenia zmian lub poprawek w Państwa danych osobowych, należy jak najszybciej powiadomić o tym Spółkę przesyłając wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected]

Kliknięcie przycisku “Akceptuję” (lub analogicznego) zamieszczonego w formularzu oznacza złożenie oświadczenia, że przekazane dane są prawidłowe i prawdziwe.

3. Informacje ogólne: opis informacji zawartej w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera tabelę przedstawiającą następujące informacje na temat poszczególnych działań prowadzonych przez Spółkę w ramach przetwarzania danych:

 1. Cel przetwarzania danych osobowych, czyli powody, dla których Spółka przetwarza Państwa dane osobowe.
 2. Podstawa prawna pozwalająca na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Spółkę dla każdego ze wskazanych celów.
 3. Możliwość przekazania Państwa danych osobom trzecim oraz przyczyny tego przekazania. W związku z tym informujemy Państwa, że nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim, o ile nie wynika to z obowiązku ustawowego. Dostęp do Państwa danych osobowych mają osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych w Spółce, to znaczy dostawcy usług, dla których dostęp do danych jest niezbędny w ramach wykonywania ich obowiązków służbowych. Dostawcy usług mający dostęp do danych osobowych na ogół zajmują się działem obsługi systemów informatycznych i technologii. W poniższej tabeli wskazano również wszelkie inne sytuacje, w których inni dostawcy usług Spółki mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych.

   

  Informujemy, że w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat odbiorców Państwa danych należy wysłać wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected], z zapytaniem o odbiorców konkretnego rodzaju operacji przetwarzania danych.

 4. Możliwość ewentualnego przekazywania danych za granicę. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać egzemplarz postanowień umownych wymienionych w poniższej tabeli, należy skontaktować się z Kancelarią Garrigues wysyłając odpowiednią wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected]
 5. Okres przechowywania udostępnionych nam danych osobowych. Informujemy również, że Państwa dane pozostaną zastrzeżone dla celów związanych z obsługą spraw sądowych, administracyjnych lub podatkowych przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

4. Informacja szczegółowa na temat przetwarzania danych przez spółkę

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna Odbiorcy Przekazywanie danych za granicę Okres przechowywania danych
Obsługa wniosków i pytań składanych przy użyciu formularza Prawnie uzasadniony interes Spółki w celu obsługi pytań i wniosków składanych poprzez stronę internetową.

Państwa dane mogą zostać przekazane spółkom należącym do Grupy Garrigues (“Grupa”), w oparciu o prawnie uzasadniony interes Kancelarii Garrigues w celu obsługi wniosków o udzielenie informacji.

Dostęp do Państwa danych będą mieli jedynie dostawcy usług wskazani w punkcie 3c.

Państwa dane mogą być przekazywane do spółek należących do Grupy, w celach wskazanych w kolumnie “Odbiorcy”, w tym do spółek należących do Grupy i znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”), wymienionych pod następującym łą czem.

Przekazanie danych następuje na podstawie zawarcia z tymi spółkami standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską dla celów przekazywania danych za granicę – w przypadku spółek działających poza EOG.

Do czasu rozpatrzenia Państwa wniosku o udzielenie informacji 
Obsługa procesu doboru pracowników dla przedsiębiorstw z Grupy oraz kontaktów z Państwem jako kandydatami na pracowników. Zgoda udzielona przez Państwa na włączenie do bazy danych kandydatów na pracowników w spółkach należących do Grupy.

Państwa dane mogą zostać przekazane spółkom należącym do Grupy w oparciu o prawnie uzasadniony interes Kancelarii Garrigues, ponieważ narzędzie do obsługi CV jest wykorzystywane w celu doboru pracowników dla całej Grupy.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć dostawcy usług wymienieni w apartado 3c. oraz dostawcy usług z zakresu doboru pracowników.

Państwa dane mogą być przekazywane do spółek należących do Grupy, w celach wskazanych w kolumnie “Odbiorcy”, w tym do spółek należących do Grupy i znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”), wymienionych pod następującym łąc czem.

Przekazanie danych następuje na podstawie zawarcia z tymi spółkami standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską dla celów przekazywania danych za granicę – w przypadku spółek działających poza EOG.

Państwa dane pozostaną aktywne w bazie danych kandydatów Kancelarii Garrigues przez okres 3 lat licząc od przesłania CV przez Państwa do Kancelarii Garrigues. Po upływie tego okresu zastosowanie może mieć obowiązek zastrzeżenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Obsługa subskrypcji Bloga prowadzonego przez spółkę należącą do Grupy, wskazaną w formularzu rejestracji. Obsługa Państwa subskrypcji oraz komentarzy udostępnianych na blogu. Umowa w sprawie świadczenia zamówionej usługi, również wówczas, gdy jest to usługa świadczona nieodpłatnie. Kategorie odbiorców, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych wskazano w punkcie 3.c. W ramach tego rodzaju przetwarzania Państwa dane nie będą przekazywane za granicę Przez okres trzech lat od daty ostatniej interakcji ze Spółką lub do czasu wyrażenia przez Państwa woli zaprzestania subskrypcji bloga (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej)

 

5. Korzystanie z praw

Informujemy, że mogą Państwo korzystać z następujących uprawnień:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu sprawdzenia, które dane podlegają przetwarzaniu oraz jakie operacje przetwarzania są na nich dokonywane;
 2. prawo do sprostowania wszelkich Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych, gdy istnieje taka możliwość;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy została zakwestionowana ich prawidłowość, zgodność z prawem ich przetwarzania lub konieczność ich przetwarzania; w takim przypadku możemy zachować Państwa dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, jeżeli podstawą prawną do przetwarzania przez nas danych osobowych wskazaną w powyższej tabeli jest umowa lub udzielona zgoda;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą prawną do przetwarzania przez nas danych osobowych wskazaną w powyższej tabeli jest uzasadniony interes prawny. W związku z powyższym, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile nie wykażemy ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej zgody.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień w każdym czasie, nieodpłatnie, wysyłając wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected] wskazując konkretne uprawnienie, z którego mają Państwo zamiar skorzystać oraz podając swoje dane identyfikacyjne.

Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie były przez nas przetwarzane prawidłowo, mogą Państwo skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych pod następującym adresem: [email protected]. Informujemy również, że mogą Państwo złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (Agencia Española de Protección de Datos) w przypadku stwierdzenia, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych zostały naruszone przepisy ustawy o ochronie danych.

6. Pliki cookie

Kancelaria Garrigues wykorzystuje narzędzia do przechowywania i odzyskiwania danych ('Pliki cookie') jedynie wówczas, gdy użytkownik wyraził na to uprzednio zgodę, stosownie do treści wyskakującego okienka, pojawiającego się w przeglądarce użytkownika przy pierwszym wejściu na stronę internetową, a także zgodnie z treścią pozostałych zasad i warunków wskazanych w Polityce plików cookie stosowanej w Kancelarii Garrigues, z którą każdy użytkownik powinien się zapoznać.

7. Środki bezpieczeństwa

Kancelaria Garrigues zapewnia stopień bezpieczeństwa wymagany przez RODO, stosując środki dopasowane w każdym czasie do charakteru przetwarzanych danych. Niezależnie od powyższego, zabezpieczenia techniczne w środowisku takim jak Internet nie są nie do pokonania i są narażone na umyślne działania osób trzecich skierowane przeciwko bezpieczeństwu. Tym niemniej, Kancelaria Garrigues stosuje wszelkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie takim działaniom.

8. Osoby małoletnie

Osoby małoletnie mogą korzystać z usług udostępnianych przez stronę internetową jedynie za uprzednią zgodą ich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przez ich podopiecznych przy użyciu strony internetowej, w tym wypełnianie formularzy przez podanie danych osób małoletnich oraz ewentualne zaznaczanie poszczególnych pól w tych formularzach.