Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych otwiera nowe możliwości rozwoju

Polska - 

W dniu 8 lutego 2023 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i niektórych innych ustaw. Dotychczasowe zapisy ograniczały możliwości inwestycyjne w elektrownie wiatrowe, gdyż wymagały tego, aby powstawały one średnio w odległości ponad 1 km od zabudowań mieszkalnych. Dodatkowo mieszkańcy gmin nie mieli wpływu na powstające wokół nich inwestycje. Uchwalona w Sejmie nowelizacja ma za zadanie rozwiązać powyższe problemy.

Do istotnych zmian wprowadzanych wspomnianą nowelizacją należy zaliczyć:

  • Nowe elektrownie wiatrowe będą mogły być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalanego przez gminę.
  • Zasada dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych (znana jako zasada 10H) wciąż, co do zasady, będzie obowiązywać, z wyłączeniem jednak przypadków, gdy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określi inną odległość, jednak nie mniejszą niż 700 metrów. Z kolei budynki gospodarcze będą mogły być budowane bez ograniczeń odległościowych.
  • W celu określenia minimalnej odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi, a elektrownią wiatrową konieczne będzie wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w której badany jest m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców.
  • Zniesiono zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu już istniejących elektrowni wiatrowych.
  • Wprowadzono minimalną odległość turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej, którą będzie się obliczać według wzoru określonego w ustawie.
  • Zachowano przepisy zakazujące budowy elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 10H od parków narodowych, a w przypadku rezerwatów przyrody – mniejszej niż 500 m.
  • Ustanowiono dodatkowe obowiązki dotyczące czynności technicznych istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowych, które będą polegały na m.in. zatrudnianiu tylko certyfikowanych przedsiębiorców wykonujących czynności serwisowe, którzy będą wpisani do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
  • Inwestor będzie zobowiązany do zaoferowania co najmniej 10 % mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy będą korzystać z wyprodukowanej przez elektrownię energii na zasadzie prosumenta wirtualnego. Każdy mieszkaniec będzie mógł objąć udział nie większy niż 2 kW i odbierać energię w cenie wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy.

Według prognoz ekspertów, w związku z wprowadzeniem minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych w wysokości 700 m, do 2030 r. powstanie do 4 GW nowych mocy z elektrowni wiatrowych.

Zmiany w ustawie odległościowej są jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności UE.

Po uchwaleniu ustawy przez Sejm, następnym krokiem legislacyjnym jest przekazanie jej do Senatu, który będzie mógł wprowadzić swoje poprawki. W związku z kryzysem energetycznym na polskim i europejskim rynku, przewiduje się, że nowelizacja może wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy.