Zobowiązania ESG

Wierzymy, że prawo znajduje odpowiedź na wielkie wyzwania społeczne

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Należymy do wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych i angażujemy się w główne wyzwania stojące przed społeczeństwem oraz uczestniczymy w tworzeniu klimatu bezpieczeństwa i zaufania, co pozwala na rozwój bardziej sprawiedliwego, etycznego, odpowiedzialnego i zrównoważonego społeczeństwa

Nasze zobowiązania

 • Wspieramy przedsiębiorstwa w ich drodze ku zrównoważonemu rozwojowi, wnosząc wiedzę, doświadczenie i przede wszystkim racjonalizm w przekonaniu, że organizacja stawiająca na zrównoważony rozwój ma większe szanse na pokonanie nawet najtrudniejszych wyzwań.

  Program „Garrigues - Zrównoważony Rozwój” ma już ponad dwudziestoletnią tradycję, dzięki czemu możemy oferować naszym klientom usługi doradcze świadczone przez wielonarodowe i multidyscyplinarne zespoły, z ekspertami ze wszystkich dziedzin prawa gospodarczego, są one podzielone na dwanaście linii usług.

  Garrigues Zrównoważony Rozwój

 • W zakresie cyfrowej transformacji sektora przedsiębiorstw wyróżnia nas posiadanie wielobranżowych i międzynarodowych zespołów, charakteryzujących się znajomością przełomowych technologii i modeli biznesowych.

  Wspieramy organizacje w ich strategii cyfryzacji, doradzamy w zakresie ryzyk prawnych i zmian regulacyjnych, dzielimy się wiedzą i przemyśleniami na temat najważniejszych zagadnień prawnych dotykających firmy w związku z procesami cyfryzacji.

  Garrigues Digital

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie i realizację polityki klientów, plany i wewnętrzne działania, które pozwalają na stworzenie środowiska pracy opartego na merytokracji i równości szans, w którym każda opinia jest szanowana i doceniana. Głęboko wierzymy, że szeroko rozumiana różnorodność wzbogaca nas i jest głównym źródłem innowacyjności i rozwoju firmy.

 • IV Plan na rzecz równości

  Czwarty plan na rzecz równości Kancelarii Garrigues ponawia nasze zobowiązanie do zapewnienia równych szans dla kobiet i mężczyzn oraz obejmuje nowe środki promujące różnorodność talentów. W 2008 roku Kancelaria Garrigues stała się pionierem w europejskim sektorze prawnym przez wdrożenie pierwszego Planu na rzecz równości.

 • Plan Garrigues Optimum

  Ten nagrodzony w Europie plan służy ułatwieniu godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową, zachęca do współodpowiedzialności oraz efektywnego i elastycznego zarządzania pracą. Umożliwia obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie dwóch lat po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego, bez uszczerbku dla wynagrodzenie i rozwoju kariery zawodowej.

 • Roczny program mentoringu

  Promuje rozwój zawodowy kobiet w oparciu o konkretne cele, co służy zwiększeniu ich roli na wszystkich szczeblach organizacji.

 • Stałe zaangażowanie w sprawy związane z niepełnosprawnością

  Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością oraz poprzez Program Pro Bono, wolontariat korporacyjny i badania, uczestniczymy w projektach, które służą integracji społecznej i zapewnieniu równości szans.

Jesteśmy aktywni w życiu zawodowym i prywatnym, to nasz sposób na uczestniczenie w działaniach, które są nam bliskie.

 • Program Pro Bono

  W ramach Programu Pro Bono Kancelarii Garrigues nieodpłatnie świadczymy usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla organizacji non profit z całego świata.

 • Działalność społeczna

  Działania społeczne kancelarii Garrigues są realizowane poprzez wolontariat korporacyjny, organizację kampanii na rzecz różnorodnych organizacji oraz stałe wewnętrzne propagowanie projektów solidarnościowych.

 • Fundacja Garrigues

  Została założona 1 kwietnia 1997 r. Prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej oraz rozwoju i promocji nauki, edukacji i kultury w dziedzinie prawa.

Wspieramy edukację i badania w dziedzinie prawa poprzez projekty współpracy z jednostkami naukowymi, obserwatoriami i uniwersytetami na całym świecie.

 • Katedra Garrigues ds. modernizacji prawa spółek

  Powstała w 2011 roku we współpracy z Papieskim Uniwersytetem Comillas (ICAI-ICADE). Prowadzi badania w zakresie prawa spółek i poszukuje najlepszych dróg modernizacji hiszpańskiego prawa spółek w kontekście europejskim i globalnym.

 • Katedra Garrigues ds. prawa i biznesu

  Od 2011 roku przy udziale Uniwersytetu w Saragossie,, Katedra działa na rzecz badań i rozwoju w zakresie relacji między prawem i światem biznesu. Co roku przyznaje nagrodę Garrigues dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu w Saragossie.

 • Centrum LegalTech Garrigues-ICADE

  Powstało w 2020 roku we współpracy z Papieskim Uniwersytetem Comillas, jest ośrodkiem badawczym i organizuje współpracę między różnymi podmiotami z branży prawa w zakresie wpływu technologii na usługi prawne. Ponadto zajmuje się przygotowywaniem projektów, które przyczyniają się do cyfrowej transformacji branży.

 • Centrum Studiów Garrigues

  Ta instytucja edukacyjna, obecnie związana z Kancelarią poprzez mniejszościowy udział, została założona w 1994 roku w celu udostępnienia społeczeństwu doświadczenia zawodowego i wiedzy zdobytej przez Kancelarię w sferze prawnej i biznesowej.

Podejmujemy starania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez działania na rzecz ochrony środowiska określone w Planie Zrównoważonego Rozwoju Garrigues, stosowanym w całym łańcuchu wartości i ukierunkowanym na łagodzenie zmian klimatycznych.

Nasz plan podnoszenia świadomości i promowania odpowiedzialnej konsumpcji, zrównoważonych powierzchni i niższego śladu węglowego:

 • Energooszczędne biura
 • Odpowiedzialna konsumpcja
 • Redukcja śladu węglowego

Nasza historia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Strategia biznesowa Kancelarii Garrigues jest zgodna z Celami Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 i uwzględnia planowanie zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowanie w ESG, jako dwa główne filary, na których opiera się nasza działalność. W ramach tego podejścia dążymy do utrzymania i poprawy naszych wskaźników społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. Od 2002 roku uczestniczymy w United Nations Global Compact.

Powstaje G-advisory, nasza sekcja doradztwa technicznego w zakresie energii i ESG


Przystąpienie do UN Global Compact

Obliczamy nasz ślad węglowy

Publikacja pierwszej edycji rocznego raportu CSR (obecnie Raport ESG)

Uruchomienie Planu na rzecz równości, pierwszego w sektorze usług prawnych

FInauguracja Programu Pro Bono wolontariatu korporacyjnego

Publikacja Kodeksu etyki obejmującego troskę o środowisko naturalne

Uruchomienie Programu Zapobiegania Przestępczości

Rozpoczęcie działalności przez compliance officer

Wdrożenie II Planu na rzecz równości

Otrzymanie wyróżnienia „Równość w firmie" przyznanego przez władze Hiszpanii

Wdrożenie Kodeksu postępowania dla dostawców

We wszystkich biurach Kancelarii na terenie UE wykorzystuje się energię elektryczną z gwarancją pochodzenia ze źródeł odnawialnych

Wdrożenie III Planu na rzecz równości

Uruchomienie Garrigues Zrównoważony Rozwój i Komitetu ESG, które służą wzmocnieniu naszego zaangażowania jako firmy doradczej i jako organizacji

Zrekompensowanie 100% emisji z zakresu 1 i 2.

Ponowne otrzymanie wyróżnienia „Równość w firmie"

Wdrożenie IV Planu na rzecz równości zgodnego z dekretem królewskim RD 901/2020

Uruchomienie wewnętrznej kampanii „Włącz się aktywnie w Garrigues ESG”

Udział w programie „Business & Human Rights Accelerator” w ramach United Nations Global Compact

W codziennej pracy nasze wysiłki koncentrują się m.in. na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju Kancelarii oraz przyczynianiu się do rozwoju, innowacyjności i wydajności przedsiębiorstw i gospodarek, na których rzecz działamy. Ponadto promujemy praworządność, transparentność, tworzenie silnych instytucji i równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, a także rozwijamy partnerstwo na rzecz realizacji SDGs.

Nasze polityki wewnętrzne mają na celu promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia naszych interesariuszy; wspieranie wysokiej jakości edukacji i możliwości uczenia się; przyczynianie się do równości płci i równych szans; promowanie bezpiecznego środowiska pracy i wspieranie innowacji, produktywności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorstwa; oraz odzwierciedlanie praktyk zrównoważonego rozwoju i pilnych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Poprzez Program Pro Bono i akcje społeczne przyczyniamy się do przeciwdziałania ubóstwu i głodowi, do promocji zdrowia, edukacji, równości płci, wzrostu gospodarczego, zmniejszenia nierówności, pokoju, sprawiedliwości, silnych instytucji oraz budowania partnerstwa dla osiągnięcia tych celów.