Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Zmiany podatkowe dotyczące spółek zawarte w Nowym Ładzie

Polska - 

8 września rząd skierował do Parlamentu projekt obszernych zmian dotyczących m.in. prawa podatkowego wpływających na sytuację podatkową zarówno inwestorów zagranicznych, przedsiębiorców krajowych, jak również osób fizycznych (Druk sejmowy 1532). Zgodnie z zapowiedziami odpowiednie ustawy maja zostać przyjęte do końca września.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie najważniejszych zapowiedzianych zmian dotyczących spółek i grup kapitałowych (w zakresie CIT i VAT).

Dodatkowe obciążenia / obowiązki:

 1. Podatek minimalny od spółek wykazujących straty
 • Podatnicy wykazujący straty podatkowe lub dochód niższy od 1% rentowności (obliczanej bez uwzględnienia amortyzacji) będą objęci specjalnym podatkiem minimalnym wynoszącym 10% sumy obliczonej według skomplikowanego algorytmu zawierającego: 4% przychodów podatkowych, porcję kosztów finansowania dłużnego oraz niektórych usług (doradczych, zarządzania, licencyjnych, itp.)oraz porcję podatku odroczonego.
 • Podatek minimalny będzie można odliczyć od podatku obliczanego od zysku w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych. Podatkiem nie będą nim objęte spółki, których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.
 1. Ukryta dywidenda
 • Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług wewnątrzgrupowych będą miały nowy kształt (uchylone zostają dotychczasowe przepisy zawierające limit 3 mln zł i 5% EBIDTA).
 • Nowelizacja wprowadza ograniczenie w ujmowaniu jako koszt uzyskania przychodów kosztów stanowiących tzw. ukrytą dywidendę. W przypadku stwierdzenia, że spełniona jest którakolwiek z przesłanek, koszt nie będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (o koszty będą wyższe niż zysk brutto). O istnieniu ukrytej dywidendy świadczyć będzie to, że:
  • wysokość kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku lub;
  • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść je w niższej wysokości lub;
  • koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.
 • Ocena okoliczności związanych z wypłatą tzw. ukrytej dywidendy będzie dokonywana na podstawie przepisów o cenach transferowych.
 1. Podatek od przerzuconych dochodów
 • Wprowadza się opodatkowanie 19% podatkiem kosztów usług niematerialnych poniesionych na rzecz podmiotu powiązanego, w przypadku gdy te dochody będą stanowić ponad 50% przychodów podmiotu i wypłacane będą przez podmiot otrzymujący w formie wypłaty zysku. Przewiduje się możliwość pomniejszenia podatku o zapłacony podatek u źródła od kosztów usług niematerialnych.
 • Opodatkowanie będą objęte podmioty ponoszące istotne wydatki na usługi niematerialne (na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych) tj. co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów obliczanych w określony sposób.
 • Opodatkowanie przerzuconych dochodów nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy odbiorcy płatności będą prowadzić istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.
 1. Koszty finansowe
 • Zmniejszony zostaje limit kosztów finansowania dłużnego, które można odliczyć od podstawy opodatkowania do kwoty 3 mln zł albo 30% podatkowej EBITD-y (wyeliminowanie możliwości sumowania tych współczynników)
 1. Rezydencja podatkowa dla spółek
 • Wprowadzona zostaje definicja miejsca zarządu dla celów określania rezydencji podatkowej spółek. Definicja ma charakter otwarty i odnosi się w szczególności do prowadzenia bieżących spraw w sposób zorganizowany i ciągły na podstawie np. pełnomocnictw.
 • Kryteria rezydencji podatkowej spółek powinny być spójne z treścią (i praktyką stosowania) na gruncie poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 1. Podatek u źródła – mechanizm Pay&Refund
 • Po wieloletnich pracach nad ostatecznych kształtem przepisów dotyczących podatku u źródła mechanizm Pay&Refund (obowiązek wpłaty podatku WHT) będzie miał zastosowanie do transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu cen transferowych w odniesieniu do transakcji o charakterze biernym (dywidendy, należności licencyjne, odsetki, itp.) w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł w roku podatkowym.
 • Zwolnienie z obowiązku stosowania mechanizmu Pay&Refund będzie możliwe pod warunkiem pozyskania opinii o możliwości zastosowania preferencji w podatku u źródła lub złożenia specjalnego oświadczenia (analogicznie jak ma to miejsce w przypadku uchwalonych uprzednio, ale obecnie zawieszonych przepisów).
 1. Inne zmiany
 • Eliminacja rozliczania odpisów od lokali mieszkalnych jako kosztów uzyskania przychodów
 • Doprecyzowanie przepisów CFC
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących czynności restrukturyzacyjnych
 • Domiar podatkowy w przypadku zidentyfikowania nielegalnego zatrudnienia pracowników
 • Od roku 2023 wprowadzony zostanie obowiązek comiesięcznego przesyłania ksiąg podatkowych, który jest niezależny do analogicznego obowiązku dla VAT.

Ułatwienia / preferencje podatkowe

 1. Opodatkowanie spółek holdingowych / ułatwienia dla alternatywnych spółek inwestycyjnych
 • nowelizacja wprowadza kategorię spółek holdingowych tj. takich, które posiadają min. 10% udziałów w innych podmiotach przez min. 1 rok. Spółki holdingowe mogą korzystać ze zwolnienia dla dochodów z dywidend (95%) oraz sprzedaży udziałów przy spełnieniu kilku podstawowych warunków (m.in. rzeczywista działalność gospodarcza; sprzedaż poza grupę kapitałową, wykluczenie wielopoziomowych struktur oraz rajów podatkowych, notyfikacja do władz podatkowych)
 • Zwolnienie dochodu ze sprzedaży udziałów nie będzie obejmowało dochodu ze sprzedaży udziałów / akcji w spółce nieruchomościowej, w której powyżej 50% aktywów stanowią nieruchomości znajdujące się na terytorium Polski
 • Zmniejszony z 10% do 5% ma być poziom udziałów uprawniający tzw. alternatywne spółki inwestycyjne do zwolnienia z CIT od dochodu ze zbycia udziałów w spółkach portfelowych.
 1. Podatkowe grupy kapitałowe / konsolidacja podatkowa
 • Ułatwione ma być tworzenie i funkcjonowanie PGK w ten sposób, że obniżony zostanie poziom średniego kapitału zakładowego z 0,5 mln zł do 0,25 mln zł oraz zlikwidowany wymóg 2% rentowności. Będzie można również tworzyć grupy między spółkami, które posiadają udziały w innych spółkach (obecnie brak takiej możliwości).
 • Podatkowe grupy kapitałowe będą również objęte podatkiem minimalnym (patrzy pkt 1 powyżej)
 1. Ułatwienia w cenach transferowych
 • Zmiany obejmują rezygnację z konieczności przygotowywania dokumentacji cen transferowych np. w przypadku stosowania tzw. safe harbour (transakcje finansowe lub tzw. o niskiej wartości dodanej) lub refakturowania, a w pewnych przypadkach (małe i średnie przedsiębiorstwa) wprowadzono możliwość rezygnacji z przygotowywania analizy porównawczej. Dla wszystkich podatników wydłużono termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych do 10 miesięcy, jej przedłożenie organom podatkowym z 7 do 14 dni (po otrzymaniu stosowanego żądania).
 • Przewiduje się również rezygnację z odrębnych oświadczeń dla celów cen transferowych i zastąpienie ich oświadczeniem w deklaracji – informacji o cenach transferowych (TPR).
 • Doprecyzowano również sytuacje zakładów oraz procedurę tzw. korekt dla celów cen transferowych.
 1. Ulga na robotyzację
 • 50% kosztów robotyzacji będzie można odliczyć od dochodu bez żadnego dodatkowego ograniczenia kwotowego. Katalog kosztów objętych ulgą jest zamknięty i obejmuje w szczególności koszty nabycia nowych robotów przemysłowych (oraz różnego sprzętu towarzyszącego, oprogramowania, szkoleń, opłat leasingowych).
 1. Ulga na produkcję próbną (prototyp) i wprowadzenie nowego produktu na rynek wytworzonego w ramach prac B+R
 • Odliczenie od dochodu maksymalnie 30% kosztów produkcji próbnej (etap rozruchu technologicznego) i wprowadzenia nowego produktu na rynek (np. capex, materiały do produkcji, ekspertyzy, certyfikaty, znaki CE, dopuszczenie do obrotu, weryfikacja technologii ETV, itp.), ale nie więcej niż 10% dochodu podatkowego w danym roku.
 • W przypadku ponoszenia straty podatkowej, odliczenie może być dokonane w ciągu 6 kolejnych lat podatkowych.
 1. Ulga na zwiększenie sprzedaży produktów wytworzonych przez podatnika
 • Odliczenie od dochodu kosztów uczestnictwa w targach (m.in. zakwaterowania i podróży), działań reklamowych, przygotowanie stron internetowych, dostosowania opakowań, przygotowania dokumentacji niezbędnej do udziału w przetargu / złożeniu oferty do kwoty 1 mln zł.
 • Warunkiem skorzystania z ulgi jest faktycznie zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w ciągu 2 lat podatkowych.
 1. Ulga konsolidacyjna
 • Wprowadzona zostanie możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów towarzyszących przejmowaniu innych spółek prowadzących działalność tożsamą / zbliżoną do działalności podatnika (obsługa prawna, wycena, opłaty urzędowe / podatki – bez ceny nabycia) do wysokości 250 000 zł,
 1. Ulga na pierwszą ofertę publiczną
 • Odliczenie obejmie 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłat notarialnych, skarbowych, giełdowych, publikacje ogłoszeń oraz 50% wydatków na doradztwo prawne, finansowe, podatkowe na dokonanie pierwszej oferty publicznej z zamiarem wprowadzenia akcji na rynek regulowany lub alternatywny (limit 50 000 zł).
 1. Grupy VAT
 • Wprowadzona zostanie możliwość traktowania kilku spółek jako jednego podatnika VAT, tak by transakcje pomiędzy członkami grupy nie były objęte tym podatkiem. Utworzenie grupy VAT jest obwarowane szeregiem warunków (m.in. odpowiednie powiązania finansowe - warunek min. 50% udziału w kapitale / głosach, ekonomiczne i organizacyjne).
 1. Rezygnacja ze zwolnienia VAT dla transakcji finansowych
 • Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla niektórych usług finansowych (m.in. udzielanie pożyczek, gwarancji, transferów pieniężnych). Możliwość rezygnacji ze zwolnienia może ułatwić rozliczanie wewnętrznej działalności finansowej w ramach grup kapitałowych.

Inne zmiany:

 • Możliwość skorzystania z ulgi na prace badawczo rozwojowe w odniesieniu do zaliczek na podatek PIT potrącany od wypłacanych wynagrodzeń pracowników zaangażowanych (w odpowiednim wymiarze czasu) w prace B+R.
 • Ulga na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
 • Odliczenie na terminale płatnicze
 • Ułatwienia w systemie estońskim (odrębny sposób opodatkowania dostępny dla spółek, w których udziałowcami / akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne)

Równocześnie ze zmianami dotyczącymi spółek odbywają się m.in. prace na zmianami przepisów dotyczących osób fizycznych (tj. zwiększenie obciążenia z tytułu wpłat składek zdrowotnych – poprzez likwidację odliczeń podatkowych, objęcie składkami zdrowotnymi również członków zarządu pełniących swoją funkcję jedynie na podstawie uchwały, zmiana skali podatkowej i zwiększenie kwoty wolnej od podatku) oraz przepisów proceduralnych.

Specjaliści Garrigues chętnie przedyskutują z Państwem planowane zmiany i ich wpływ na sytuację Państwa firmy.