Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Nowy obowiązek obejmujący przygotowanie sprawozdania z realizacji strategii podatkowej do końca 2021 roku

Polska - 

Komentarze prawne

Przepisy ustawy o CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 zobowiązują podatników, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe do przygotowania i publicznego ogłoszenia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.

Zgodnie ze stanowiskiem MF, które z uwagi na brak odpowiednich przepisów przejściowych wzbudza kontrowersje, pierwszym rokiem, którego dotyczy nowy obowiązek jest rok 2020, a odpowiednie sprowadzanie należy przygotować (i publicznie ogłosić) do końca 2021 roku.

Powyższego zadania nie ułatwia brak obowiązującej definicji strategii podatkowej. Wskazówki, co należy zawrzeć w strategii podatkowej można znaleźć w dokumencie opublikowanym przez MF opisującym wymagania dla podatników, którzy chcą uczestniczyć w pilotażowym tzw. programie współdziałania z administracją podatkową.

Zakres strategii podatkowej

Uwzględniając zarówno ww. wytyczne, jak również minimalny wskazany przez ustawodawcę zakres sprawozdania, przez strategię podatkową można rozumieć zarówno wartości i cele, które stawia przed sobą dany podatnik (będzie to zwykle zapewnienie przewidzianego przez prawo podatkowe poziomu opodatkowania) oraz sposoby ich realizacji. Na tak szeroko rozumianą strategię podatkową składa się szereg bardzo różnych elementów, w szczególności:

 • określenie stosunku danego podmiotu do ryzyka,
 • określenie zadań, ról, obowiązków w procesie wywiązywania się z obowiązków podatkowych,
 • procedury określania skutków podatkowych wynikających z planowanych / realizowanych operacji gospodarczych i uwzględniania tych skutków w decyzjach biznesowych,
 • przepływu informacji między właściwymi działami organizacji, księgowania dokumentów, tak by wywiązać się z obowiązków podatkowych,
 • nadzoru bieżącego / konsultacji bieżących oraz kontroli następczej procesów mających mającymi wpływ na zobowiązania podatkowe,
 • angażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji,
 • raportowania i składania deklaracji,
 • strategii płatności,
 • monitorowania zmian przepisów i szkolenia pracowników,

Zakres strategii nie jest taki sam dla wszystkich podatników bowiem powinien być on dopasowany do wielkości i struktury danego przedsiębiorstwa.

Zgodnie wytycznymi strategia powinna mieć postać dokumentu, podlegać akceptacji przez zarząd oraz radę nadzorczą oraz podlegać systematycznego przeglądowi.

Sprawozdanie z realizacji strategii

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej należy przygotować do końca kolejnego roku podatkowego. Minimalny zakres sprawozdania powinien zawierać informację o:

 • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych
 • wybranych, planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych
 • transakcjach z podmiotami powiązanymi wartość przekracza 5% aktywów
 • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 • liczbie zgłoszeń MDR
 • informacji o wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych i wiążących informacji
 • transakcjach realizowanych z podmiotami z rajów podatkowych

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej może nie zawierać informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Brak wywiązania się z obowiązku przygotowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej będzie podlegał karze administracyjnej w wysokości do 250 000 zł.

W praktyce sporządzenie i akceptacja strategii podatkowej w sposób przekrojowy odnosi się do danej organizacji i choćby z tego powodu będzie wymagać podjęcia wielu działań poczynając od zidentyfikowania i zmapowania istniejących procesów odnoszących się wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych poprzez ich weryfikację i modyfikację, aż po ustanowienie nowych procedur, takich jak choćby przygotowanie sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. 

W praktyce informacje przekazane organom podatkowym mogą służyć do typowania danego podatnika / grupy podatników do ewentualnej kontroli oraz, w przypadku identyfikacji nieprawidłowości, służyć jako dowód pozwalający zidentyfikować osobę odpowiedzialną.

W przypadku, w którym chcieliby Państwo omówić zmiany oraz niezbędne czynności w tym zakresie, pozostajemy do Państwa dyspozycji.