Nota prawna

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Listopad 2020

1. NOTA PRAWNA I JEJ AKCEPTACJA

Niniejsze postanowienia regulują zasady korzystania z portalu internetowego (dalej, „Portal”) udostępnionego użytkownikom w internecie przez J&A Garrigues, S.L.P. (dalej, „Kancelaria Garrigues”).

Kancelaria Garrigues z siedzibą przy ulicy Hermosilla, 3, 28001 Madryt, Hiszpania, posiadająca NIP numer B-81709081, jest wpisana do Rejestru Handlowego w Madrycie do tomu 17.456, folio 186, karta M-190538, wpis numer 142. Telefon +34 91 5145200. Faks +34 91 3992408 . email: [email protected].

Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny z wyłączeniem kosztów połączenia internetowego za pośrednictwem dostawcy usług internetowych, z którym użytkownik ma zawartą umowę. Część usług przeznaczona jest wyłącznie dla naszych klientów i dostęp do nich jest zastrzeżony. Usługi prawnicze i doradztwa podatkowego świadczone są przez Kancelarię na zadach ogólnych zgodnie z cennikiem zawartym o ofercie usług i w żadnym przypadku nie są one świadczone za pośrednictwem Portalu.

Osoba korzystająca z Portalu staje się jego użytkownikiem (dalej, „Użytkownik”) i akceptuje postanowienia niniejszej Noty Prawnej. Świadczenie usług na Portalu jest ograniczone do czasu, w którym Użytkownik jest połączony z Portalem lub z jedną z usług, które są udostępniane za jego pośrednictwem. W związku z tym Użytkownik musi zapoznać się szczegółowo z niniejszą Notą Prawną każdorazowo przed skorzystaniem z Portalu, ponieważ sama Nota jak i zawarte w niej warunki mogą ulegać zmianom.

Niektóre usługi na Portalu przeznaczone dla użytkowników internetu lub przeznaczone wyłącznie dla klientów Kancelarii Garrigues mogą być regulowane przez szczególne warunki prawne, regulaminy bądź instrukcje, które odpowiednio zastępują, uzupełniają lub zmieniają postanowienia niniejszej Noty Prawnej i wymagają akceptacji przez Użytkownika przed przystąpieniem do korzystania z danej usługi.

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Wszelkie treści Portalu, przez które rozumie się przykładowo teksty, fotografie, grafiki, obrazy, ikony, technologie, oprogramowanie, odnośniki i pozostałe materiały audiowizualne bądź dźwiękowe, podobnie jak projekt graficzny i kody źródłowe (dalej „Treści”), stanowią własność intelektualną Kancelarii Garrigues lub osób trzecich. Użytkownikowi nie przekazuje się praw ich użytkowania w żaden ze sposobów określonych przez obowiązujące przepisy regulujące własność intelektualną z wyłączeniem tych, które są niezbędne dla korzystania z Portalu.

Znaki towarowe, nazwy handlowe lub inne znaki wyróżniające są własnością Kancelarii Garrigues lub osób trzecich. Dostęp do portalu nie oznacza udostępnienia jakichkolwiek prawa do wymienionych znaków towarowych, nazw handlowych i/lub innych znaków wyróżniających.

3. WARUNKI UŻYTKOWANIA PORTALU

3.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z prawem i postanowieniami niniejszej Noty Prawnej. Użytkownik ponosi wobec Kancelarii Garrigues lub stron trzecich odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku naruszenia powyższego postanowienia.

Zabrania się korzystania z Portalu w celu wywołania szkody majątkowej lub na szkodę dla interesów Kancelarii Garrigues lub osób trzecich, lub w jakikolwiek inny sposób, skutkujący przeciążeniem, powstaniem awarii lub zablokowaniem sieci, serwerów i innego sprzętu komputerowego lub oprogramowania i aplikacji Kancelarii Garrigues lub osób trzecich.

3.2. TREŚCI

Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Treści zgodnie z prawem i niniejszą Notą Prawną oraz pozostałymi zasadami, regulaminami i instrukcjami, które mogą mieć zastosowanie zgodnie z postanowieniami klauzuli 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi jest zobowiązany powstrzymać się przykładowo od:

 • a) Powielania, kopiowania, upowszechniania, udostępniania, podawania do publicznej wiadomości, przekształcania lub zmieniania Treści, z wyłączeniem przypadków dozwolonych prawem lub po uzyskaniu zgody Kancelarii Garrigues lub innej osoby posiadającej prawa ich użytkowania;
 • b) Powielania lub kopiowania dla własnego użytku Treści, które w świetle obowiązującego prawa regulującego własność intelektualną mogą być uznane za oprogramowanie lub bazę danych, a także ich podawania do publicznej wiadomości lub udostępniania osobom trzecim, kiedy nieodłącznie wiąże się to z powielaniem przez Użytkownika lub osoby trzecie;
 • c) Pobierania i/lub powtórnego wykorzystywania w całości lub w istotnej części Treści składających się na Portal oraz baz danych, które Kancelaria Garrigues udostępnia Użytkownikom.

3.3 FORMULARZE ZBIERANIA DANYCH

Bez uszczerbku dla postanowień klauzuli 5 poniżej niniejszej Noty Prawnej oraz postanowień polityki ochrony prywatności, dostępnych na Portalu i które mogą zastosowanie w dowolnym momencie, korzystanie z pewnych usług lub kierowanie zapytań do Kancelarii Garrigues jest uwarunkowane uprzednim wypełnieniem przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.

Wypełniając formularze umieszczone na Portalu dla powyższych celów Użytkownik jest zobowiązany podawać informacje prawdziwe. W związku z tym Użytkownik zapewnia, że wszystkie podane dane są prawdziwe i zobowiązuje się do aktualizacji danych przekazanych Kancelarii Garrigues, aby w każdym momencie odzwierciedlały one rzeczywistą sytuację Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawdziwe lub niedokładne oświadczenia a także za szkody i straty poniesione przez Kancelarię Garrigues lub osoby trzecie na skutek udzielonych informacji.

3.4 UMIESZCZANIE LINKÓW DO PORTALU

W przypadku, kiedy użytkownik internetu zamierza umieścić linki z własnych witryn internetowych do Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych poniżej, przy czym ich nieznajomość nie zwalnia go z odpowiedzialności prawnej:

 • a) link przekierowuje wyłącznie na stronę główną (home page) Portalu, jednak nie może jej w żaden sposób powielać (hotlinki, kopia tekstów, grafiki itp.).
 • b) W każdym przypadku, zgodnie z mającymi zastosowanie i obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa, zabrania się tworzenia frames lub ramek obejmujących Portal lub umożliwiających wyświetlanie Treści za pośrednictwem adresów internetowych innych niż adres samego Portalu i umożliwiających ich wyświetlanie w połączeniu z treściami spoza Portalu, w taki sposób, aby (I) wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd, wywoływać nieporozumienia lub fałszywie sugerować prawdziwe źródło usługi lub Treści; (II) mogły stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w postaci nieuczciwego porównywania lub naśladownictwa; (III) mogły służyć do wykorzystywania marki i dobrego imienia Kancelarii Garrigues lub (IV) mogły w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujące przepisy prawa;
 • c) Strona, na której umieszczony jest link, nie zawiera oświadczeń nieprawdziwych, niepełnych lub niepoprawnych dotyczących Kancelarii Garrigues, jej wspólników, pracowników, klientów lub jakości usług świadczonych przez Kancelarię Garrigues.
 • d) W żadnym przypadku witryna internetowa, na której umieszczony jest link, nie może zawierać stwierdzeń, że Kancelaria Garrigues wyraziła zgodę na umieszczenie hiperłącza lub że w jakikolwiek inny sposób patronuje takiej stronie, współpracuje z nią bądź konsultuje czy nadzoruje usługi świadczone za jej pośrednictwem.
 • e) Wykorzystanie dowolnego znaku towarowego słownego, obrazowego lub mieszanego bądź jakiegokolwiek innego znaku wyróżniającego Kancelarię Garrigues na stronie przekierowującej jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo lub za zgodą Kancelarii Garrigues. W tych przypadkach link do Portalu musi spełniać warunki określone w niniejszej klauzuli.
 • f) Strona zawierająca link musi być w pełni zgodna z prawem. Nie może zawierać ani odwoływać się do treści własnych lub osób trzecich, które: (I) są niezgodne z prawem, szkodliwe lub sprzeczne z moralnością i dobrymi obyczajami (pornografia, przemoc, rasizm itd.); (II) wywołują lub mogą wywołać u Użytkownika błędne wrażenie, że Kancelaria Garrigues uznaje za swoje, popiera, sprzyja lub w jakikolwiek sposób wspiera idee, oświadczenia zawarte na stronie, bez względu na to, czy są one zgodne z prawem czy nie; (III) są niewłaściwe bądź niezgodne z działalnością Kancelarii Garrigues ze względu na miejsce, treści i tematykę strony internetowej zawierającej odnośnik.

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1 INFORMACJE

Umieszczenie informacji na Portalu nie oznacza, że zostały one zweryfikowane przez Kancelarię Garrigues pod względem ich prawdziwości, dokładności, adekwatności, przydatności, kompletności i aktualności. Treści zawarte na stronie mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego. Wymienione informacje nie mogą stanowić podstawy do podejmowania przez Użytkownika decyzji personalnych ani biznesowych.

Kancelaria Garrigues nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje opublikowane na Portalu ani za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z działaniami opartymi wyłącznie na informacji zaczerpniętej z Portalu.

4.2 JAKOŚĆ USŁUG

Kancelaria Garrigues, udostępniając Portal, nie gwarantuje, że jest on wolny od wirusów, robaków komputerowych czy innych szkodliwych elementów informatycznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za posiadanie właściwych narzędzi służących do wykrywania i usuwania szkodliwych programów komputerowych.

Kancelaria Garrigues nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie informatycznym Użytkownika lub osób trzecich poniesione podczas korzystania z usług na Portalu.

4.3 DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Dostęp do Portalu wymaga usług podmiotów trzecich, w tym przesyłu danych w sieci telekomunikacyjnej, których jakość, niezawodność, stabilność i funkcjonowanie nie zależy od Kancelarii Garrigues. W związku z tym świadczenie usług za pośrednictwem Portalu może zostać zawieszone, odwołane lub usługi mogą być niedostępne.

Kancelaria Garrigues nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody i straty poniesione przez Użytkownika w wyniku błędów lub przerw w transmisji w sieci telekomunikacyjnej, prowadzących do zawieszenia, odwołania lub przerw w świadczeniu usług na Portalu w trakcie korzystania z takich usług.

4.4 TREŚCI I USŁUGI POWIĄZANE Z PORTALEM

Usługa dostępu do Portalu obejmuje rozwiązania techniczne polegające na powiązaniach, katalogach a nawet narzędzia wyszukiwania, dzięki którym Użytkownik może przejść do innych witryn i portali internetowych (dalej, „Witryny Powiązane”) W takich przypadkach Kancelaria Garrigues występuje w charakterze pośrednika zgodnie z artykułem 17 ustawy 34/2002 z dnia 12 lipca 2002 r. „Usługi społeczeństwa informacyjnego i handel elektroniczny” (dalej, „LSSI”) i ponosi odpowiedzialność za treści i usługi oferowane przez Witryny Powiązane wyłącznie o tyle, o ile posiadając rzeczywistą wiedzę o niezgodności z prawem, nie dezaktywuje hiperłącza działając z należyta starannością. Jeżeli Użytkownik uznaje, że na Witrynie Powiązanej znajdują się treści niezgodne z prawem lub niewłaściwe z innych względów, może o tym powiadomić Kancelarię Garrigues w ramach procedury i ze skutkiem określonymi w klauzuli 6. Powiadomienie nie oznacza obowiązku usunięcia takiego hiperłącza.

Istnienie Witryn Powiązanych nie oznacza istnienia porozumień z ich właścicielami lub administratorami. Nie stanowi też rekomendacji, promocji umieszczonych tam oświadczeń, treści czy usług ani nie świadczy o tym, że Kancelaria Garrigues utożsamia się z nimi.

Kancelaria Garrigues nie zna treści ani usług Witryn Powiązanych i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku publikacji na Witrynach Powiązanych treści i/lub usług niezgodnych z prawem, złej jakości, nieaktualnych, ich niedostępności, błędów i bezużyteczności, ani tytułem żadnych innych szkód niezawinionych bezpośrednio przez Kancelarię Garrigues.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych na Portalu znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

6. POWIADAMIANIE O DZIAŁANIACH SPRZECZNYCH Z PRAWEM LUB NIEWŁAŚCIWYCH

W przypadku, gdy Użytkownik lub jakikolwiek inny użytkownik internetu uzna, że Witryny Powiązane odnoszą się do stron, których treści lub usługi są niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, promują przemoc lub są sprzeczne z moralnością, może skontaktować się z Kancelarią Garrigues, podając następujące informacje:

 • a) Dane osobowe zgłaszającego: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres elektroniczny;
 • b) Opis treści umieszczonych na Witrynie Powiązanej, które są sprzeczne z prawem lub nieodpowiednie;
 • c) W przypadku naruszenia praw takich jak własność intelektualna i przemysłowa, dane osoby, której prawa zostały naruszone, jeżeli nie jest to sam zgłaszający. Ponadto powinien uwiarygodnić posiadanie naruszonych praw oraz ewentualne upoważnienie do występowania w imieniu właściciela, jeżeli nie jest nim sam zgłaszający;
 • d)Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartej w zgłoszeniu.

Otrzymanie przez Kancelarie Garrigues zgłoszenia, będącego przedmiotem tej klauzuli, zgodnie z przepisami LSSI nie oznacza realnej wiedzy o działaniach lub treściach wskazanych przez zgłaszającego.

Zgłaszający powinien ponadto uwiarygodnić posiadanie naruszonych praw oraz ewentualne upoważnienie do występowania w imieniu właściciela, jeżeli nie jest nim sam zgłaszający;

7. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Nota Prawna w całym zakresie podlega prawu hiszpańskiemu.