Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Tarcza 4.0 jako ostatnia część gospodarczego systemu osłonowego w czasie pandemii

Poland - 

20 maja 2020 roku polski rząd przyjął czwarty i ostatni pakiet rozwiązań antykryzysowych znany pod nazwą „Tarcza 4.0”. Projekt zmian zakłada m. in. ochronę polskich firm przed przejęciami, wakacje kredytowe, ułatwienia w prawie podatkowym i prawie zamówień publicznych oraz zamiany w kodeksie pracy.

Przepisy antyprzejęciowe

W Tarczy 4.0 zawarto pewne ograniczenia w stosunku do procesu przejmowania polskich spółek handlowych, przez inwestorów spoza UE, wprowadzając obowiązek zgłaszania każdej transakcji nabycia znaczącej liczby udziałów Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK będzie miał prawo zgłosić sprzeciw wobec każdej z takich transakcji. Ochrona dotyczy jednak tylko przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył w którymkolwiek z ostatnich dwóch lat równowartość 10 mln euro. Ochrona jest również ograniczona do najważniejszych sektorów polskiej gospodarki takich jak: spółki publiczne, IT, energia i paliwa, telekomunikacja, przetwórstwo żywności, przemysł farmaceutyczny oraz przemysł zbrojeniowy.

Zawieszenie spłat kredytów

Projekt Tarczy 4.0 przewiduje nadanie kredytobiorcom uprawnienie do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłat zaciągniętego kredytu bez naliczania odsetek i innych opłat. Uprawnionymi do złożenia stosownego wniosku są osoby, które po 13 marca 2020 straciły pracę lub inne główne źródło dochodu, a więc będą mogły z tego skorzystać również osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą i zleceniobiorcy. Rozwiązanie wskazane w projektowanej ustawie będzie dotyczyło umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r.

Zmiany w Kodeksie Pracy

 • Proponowana ustawa doprecyzowuje zasady wykonania pracy zdalnej i zapobiega nadużyciom polegającym na korzystaniu z pracy zdalnej przez osoby, które nie mają do tego warunków.
 • Zawieszony został obowiązek odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku. W czasie obowiązywania ustawy zmiana ta pozwoli pracodawcy wysłać pracownika na zaległy urlop nawet bez jego zgody. Celem tej regulacji jest zapobieżenie kumulacji urlopów w okresie letnim.
 • Pracodawcy, zleceniodawcy i zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.
 • Do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia zostały ograniczone maksymalne odprawy i odszkodowania w przypadku ustania stosunku pracy lub rozwiązania umowy agencyjnej, zlecenia i umowy o świadczenie usług. Powyższa zmiana może w istotny sposób wpłynąć na sektor przedsiębiorstw publicznych, gdzie bardzo często pracownicy po rozwiązaniu umowy otrzymują takie odprawy.
 • Projekt Tarczy 4.0 przewiduje również możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Dopłaty do kredytów

Banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) będą mogły udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 uprzywilejowanych kredytów - do odsetek tych kredytów dopłaci BGK ze środków budżetu państwa. W tym roku na ten cel trafi z budżetu państwa ponad 296 mln zł, a w przyszłym – ponad 271 mln zł. O dofinansowanie będą mogli wnioskować przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, przy czym mały lub średni przedsiębiorca otrzyma dopłatę odpowiadającą 2 punktom procentowym odsetek, a pozostali 1 punktu procentowego. Maksymalna pomoc z tego tytułu nie może przekroczyć 800.000 euro, a umowy kredytu będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

 • Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.
 • Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Zakaz dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, niezależnie od tego czy niewykonanie umowy było spowodowane okolicznościami związanymi z COVID-19 w przypadku gdy termin realizacji minął w czasie stanu epidemii.

Podatki

 • Umożliwienie odliczenia podatku przez podatników, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku), z tytułu darowizn w formie komputerów.
 • Umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.