Prawo Podatkowe

04-21-2016
Zgodnie z art. 611 Kodeksu pracy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika jego pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. Odszkodowanie, o którym mowa w tym przepisie, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem Kodeksu pracy, obowiązującym od dnia 22 lutego 2016 roku, w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.
06-21-2019
Od 1 lipca 2019 stosowanie zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku u źródła będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków. Dodatkowe formalności mogą spowodować wzrost kosztów usług nabywanych z zagranicy i w efekcie negatywnie wpłynąć na płynność finansową. W szczególnych przypadkach mogą pojawić się również wątpliwości, czy dążenie do zachowania prawa do korzystania z preferencyjnych regulacji umownych może być uznane za wymagające raportowania na gruncie przepisów o MDR.
05-17-2019
Garrigues zdobył tytuły ‘Firmy Podatkowej Roku’ w Hiszpanii i Portugalii. Nagrody, wręczone wczoraj w Londynie przez wydawnictwo International Tax Review (ITR), to prestiżowe wyróżnienia przyznawane corocznie europejskim kancelariom za wysoką jakość świadczonych usług doradztwa podatkowego. Kancelaria zdobyła ponadto wyróżnienie za udział w transakcji nabycia przez firmę Blackstone nieruchomości Banco Popular, określonej przez ITR jako „znacząca transakcja roku”(Impact deal of the year).
07-24-2017
Dotychczas kwota podatku VAT, od momentu jej wpływu na konto firmy do momentu zapłaty na konto urzędu skarbowego, pozostawiona była do swobodnej dyspozycji podatnika. Ponieważ mechanizm ten był często wykorzystywany do nadużyć VAT, Minister Finansów postanowił zmienić dotychczasowy system rozliczania VAT pomiędzy kontrahentami.
03-18-2019
Zwalczanie nadużyć podatkowych poprzez zaostrzanie regulacji już na stałe wpisało się do zmian legislacyjnych, którymi podatnicy tradycyjnie są obejmowani z początkiem kolejnego roku. Temu celowi przyświeca wprowadzenie od 2019 roku obowiązku raportowania (zarówno przez osoby świadczące usługi prawne, doradcze, finansowe ale i ich klientów) tzw. schematów podatkowych (tzw. MDR) oraz zmiana trybu rozliczania podatku u źródła (WHT) według preferencyjnych stawek polegająca na wprowadzeniu obowiązku odzyskiwania tego podatku po jego uprzedniej wpłacie. Z kolei wprowadzenie tzw. exit tax ma służyć zniechęcaniu do przenoszenia działalności poza Polskę.
03-06-2019
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał ostatnio dwa wyroki, mające istotne znaczenie dla interpretacji Dyrektywy o opodatkowaniu spółek dominujących i spółek zależnych (Dyrektywa o spółkach dominujących i zależnych) oraz Dyrektywy w sprawie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych (Dyrektywa w/s odsetek i należności). Konkretnie chodzi o dwa wyroki wydane 26 lutego bieżącego roku – pierwszy w połączonych sprawach C-116/16 i C-117/16, a drugi w połączonych sprawach C-115/16, C-118/16, C-119/16 i C- 299/16.