Umowy Handlowe i Prawo Spółek

09-25-2020
W piątej edycji Premios Expansión Jurídico a la Excelencia en la Práctica del Derecho de los Negocios (Nagrody Expansión Jurídico za wysoką jakość doradztwa w zakresie prawa gospodarczego) dziennika Expansión, Garrigues znalazł się w grupie firm, które zdobyły najwięcej nagród. Kancelaria została laureatem w czterech kategoriach: Najlepsza kancelaria prawna w sektorze cyfrowej ekonomii, Najbardziej innowacyjny projekt, Najlepsza inicjatywa pro bono oraz Najlepsza transakcja.
04-03-2020
Obecna sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemicznym i poważnymi ograniczeniami działania podmiotów gospodarczych spowodowała nie tylko gwałtowny spadek obrotów firm, ale również trudności w realizacji obowiązków podatkowych czy wynikających z umów handlowych. W natłoku narastających negatywnych skutków pandemii oczywistym jest odsunięcie przez przedsiębiorców innych ustawowych obowiązków na dalszy plan.
04-14-2020
31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”).
03-27-2020
Polski rząd przesłał do Sejmu projekt ustawy zawierający szereg rozwiązań legislacyjnych, które w zamierzeniu mają uzupełnić i rozszerzyć zapisy obowiązującej „tarczy antykryzysowej” w reakcji na pandemię COVID-19 („Ustawa”). W obecnym brzmieniu projekt przewiduje wejście w życie następnego dnia po publikacji. Oczekujemy, że Ustawa zostanie szybko uchwalona.
03-20-2020
Panująca obecnie pandemia ma znaczący wpływ na działalność gospodarczą, strony umów z różnych powodów napotykają na trudności z wykonaniem swoich zobowiązań, dotrzymaniem terminów zapewnieniem pracowników. W tej sytuacji zalecamy zapoznanie się z trzema instytucjami, które mogą w najbliższym czasie wywrzeć wpływ na Państwa relacje z klientami i kontrahentami: klauzule siły wyższej, zasadę winy oraz zasadę rebus sic stantibus, czyli nadzwyczajnej zmiany stosunków.
03-18-2020
Ogłoszona pandemia i stan zagrożenia epidemicznego, wraz z podjętymi nadzwyczajnymi środkami prawnymi, postawiły wielu naszych klientów w obliczu potrzeby bezprecedensowych działań i konieczności zmierzenia się z ich konsekwencjami.  
12-10-2019
W marcu 2018 r. W Polsce przyjęto nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723) („Ustawa”). Niektóre przepisy weszły w życie 3 miesiące po dniu ogłoszenia, ale przepisy rozdziału 6, art. 194 i art. 195 dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) weszły w życie z dniem 13 października 2019 r. 
01-13-2017
W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych innych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, dalej jako „Ustawa”) pomyślana przez Ministerstwo Rozwoju jako cześć pierwszego etapu realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 roku. Zgodnie z deklaracją ministerstwa, celem Ustawy jest usunięcie z obrotu prawnego przepisów „które ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowiąc zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm”.
03-21-2019
Tomás Pessanha, nowy partner, któremu powierzono kierowanie Działem Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć w biurze w Porto, dołączył do zespołu kancelarii Garrigues w Porto. Pessanha posiada bogate doświadczenie zawodowe jako doradca przedsiębiorstw i inwestorów instytucjonalnych, tak krajowych, jak i międzynarodowych, w zakresie prawa spółek, umów handlowych, fuzji i przejęć, private equity, venture capital i restrukturyzacji
03-15-2019
Jego celem jest wzmocnienie rozwoju i zwiększenie konkurencyjności startupów. P.S.A. jako forma prosta w założeniu, prowadzeniu oraz rozwiązaniu jest skierowana szczególnie do małych firm technologicznych pragnących swobody i elastyczności w prowadzeniu działalności. Założenie oraz prowadzenie P.S.A. ma być prostsze, szybsze i tańsze od innych spółek kapitałowych.

Pages