Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Zmiany w CIT w 2021 roku

Polska - 

Polska Komentarze prawne

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian (projekt z dnia 15 września 2020) w ustawach o podatkach dochodowych. Projekt, w szczególności rozszerza krąg podatników o spółki komandytowe, czy zwiększa zakres obowiązków nałożonych na tzw. spółki nieruchomościowe. Nowością jest również, nałożony na większych podatników, obowiązek podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji ich strategii podatkowej.

Na chwile obecną projekt jest jeszcze na etapie przygotowania przez rząd, ale planuje się, że zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021. Poniżej przedstawiamy najważniejsze projektowane zmiany:

1. Spółki nieruchomościowe - zmiany w opodatkowaniu dochodu ze sprzedaży udziałów oraz obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego

Zgodnie z nowymi regulacjami dochód ze sprzedaży udziałów w spółce nieruchomościowej będzie opodatkowany w Polsce jeszcze przez rok po utracie statusu spółki (podmiotu) nieruchomościowej. Równocześnie wprowadzona zostaje definicja spółki nieruchomościowej taka, że jest to podmiot (może być to również fundusz inwestycyjny), który posiada aktywa składające się w większości (50%) z nieruchomości położonych na terenie Polski, przy czym uwzględnia się wartość rynkową aktywów.

Zmianie ulega podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku od dochodu ze sprzedaży udziałów w spółce nieruchomościowej. I tak płatnikiem takiego podatku będzie spółka, której udziały zostały sprzedane (mimo, że to nie ta spółka otrzyma wynagrodzenie za sprzedane udziały). Równolegle spółki nieruchomościowe nieposiadające w Polsce ani siedziby, ani zarządu zostają zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Wprowadzony zostaje również nowy obowiązek przekazywania przez spółki nieruchomościowe i ich udziałowców informacji do władz podatkowych nt. struktury własności oraz informacji nt. realizacji strategii podatkowej (patrz poniżej).

2. Obowiązek podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej (tzw. polityki podatkowej)

Podmioty, których przychody podatkowe przekraczają 50 mln euro rocznie, spółki nieruchomościowe oraz podatkowe grupy kapitałowe zostaną zobowiązane do publikacji w intrenecie na ogólnie dostępnych stronach internetowych sprawozdania z realizacji polityki podatkowej zwierającego m.in. informacje o.

  • działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na zobowiązania podatkowe własne lub podmiotów powiązanych;
  • złożonych informacjach o schematach podatkowych (tzw. MDR);
  • złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych;
  • procedurach zapewniających właściwe wywiązanie się z obowiązków podatkowych;

Niedopełnienie ww. obowiązków będzie zagrożone karą administracyjną nakładaną na podatnika wynoszącą do 1 mln zł.

3. Opodatkowanie spółek komandytowych

Projekt wprowadza opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych podatkiem CIT na równi ze spółkami kapitałowymi. Skutkiem rozszerzenia grona podatników będzie efektywne podwójne opodatkowanie dochodu osiąganego przez ww. spółki osobowe (raz na poziomie spółki, a drugi raz na etapie dystrybucji zysku do wspólnika). Nowo wprowadzone odliczenia podatkowe dla wspólników ww. spółek nie rekompensują w pełni zmiany statusu podatkowego, gdyż np. nie pozwalają wspólnikowi na rozliczenia straty podatkowej osiągniętej przez spółkę osobową.

Nowe zasady rozliczeń różnicują sytuację podatkową komplementariuszy w spółce komandytowej i wspólników spółki jawnej, mimo, że ich status prawny na gruncie uregulowań cywilnych / korporacyjnych jest bardzo podobny. W świetle brzemienia projektu nie jest jasne, czy wypłata zysku przez spółki komandytowe do spółek osobowych będzie objęta zwolnieniem wynikającym z Parent-Subsidiary Directive.

4. Opodatkowanie ukrytych rezerw na moment likwidacji

Po nowelizacji nie powinno być już wątpliwości (ponoszonych w orzecznictwie), że przekazanie majątku rzeczowego przez likwidowaną spółkę do udziałowca powoduje powstanie przychodu po stronie spółki likwidowanej w wysokości wartości rynkowej przekazywanego majątku.

5. Dodatkowe obowiązki przy transakcjach z rajami podatkowymi

Transakcje dokonywane z podmiotami z rajów podatkowych, podlegające już dzisiaj szczególnemu reżimowi w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych, zostają rozszerzone w ten sposób, że za taką transakcję mogą być uznane płatności, których rzeczywistym właścicielem (beneficial owner) jest podmiot mający siedzibę w raju podatkowym, przy czym wprowadza się tutaj niekorzystne dla podatników domniemanie odwołujące się do transakcji z podmiotami z rajów podatkowych wykonywanych przez kontrahentów podatnika.  Rozszerzeniu ulega również zakres informacji o transakcjach z rajami podatkowymi umieszczanych w dokumentacji cen transferowych, w szczególności uzasadnienie gospodarcze w tym spodziewane korzyści. Równocześnie doprecyzowana zostaje definicja rzeczywistego właściciela tzw. beneficial ownera.

6. Ograniczenia przy rozliczeniu połączeń

Inną nowością jest ograniczenie możliwości rozliczenia straty spółki przejmowanej, w szczególności tej poniesionej w roku, w którym następuje połączenie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi do publicznej wiadomości Ministerstwo Finansów pracuje nad innymi projektami dotyczącymi zmian CIT. W szczególności mają one dotyczyć odroczenia rozliczenia CIT w przypadku odpowiedniego poziomu inwestycji (zmiany określane jako „system estoński”), czy zmniejszenia formalizmu w zakresie rozliczania podatku u źródła.