Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Wsparcie dla cudzoziemców w ramach Tarczy Antykryzysowej

Poland - 

Przy opracowaniu projektu Tarczy Antykryzysowej rząd wziął pod uwagę również trudną sytuację cudzoziemców przebywających na terenie Polski w czasie pandemii i część nowych przepisow ma na celu ułatwienie życia tym z nich, którzy czekają na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt w Polsce lub nie mogą wrócić do swojego kraju.

Tzw. „Tarcza Antykryzysowa” pochyla się również nad sprawami cudzoziemców. Termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Należy przez to rozumieć, że pobyt cudzoziemca będzie w tym okresie legalny, o ile cudzoziemiec w przepisanym terminie złoży odpowiedni wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Podobne rozwiązanie dotyczy już udzielonych zezwoleń na pobyt – ulegają one automatycznemu przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.

Na podstawie ustawy przedłużono także okres ważności wiz, jeśli ostatni dzień okresu pobytu na podstawie wizy krajowej przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii. Wizy te zostały przedłużone do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Przedłużenie to odbywa się z mocy prawa i nie jest wymagane umieszczenie w dokumencie podróży nowej naklejki wizowej.