Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm już działa

Polska - 

Tarcza Finansowa PFR to rozwiązanie mające na celu wsparcie przedsiębiorstw, które poniosły straty w wyniku epidemii koronawirusa.

W dniu 27 kwietnia 2020 Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie programu Tarcza Finansowa dla mikro, małych i średnich firm. Wybrane banki, które przystąpiły do programu już przyjmują wnioski.

Finansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach tarczy ma przyjąć formę częściowo bezzwrotnych subwencji.

Tarcza Finansowa dla mikroprzedsiębiorstw (od 1 do 9 pracowników):

 • subwencje do maksymalnej kwoty 324.000 złotych na 3 lata
 • środki bezzwrotne do wysokości 75% subwencji po 12 miesiącach – pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia
 • obrót lub suma bilansowa nie może przekraczać 2 mln euro

Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (od 10 do 250 pracowników):

 • subwencja do maksymalnej kwoty 3,5 mln złotych na 3 lata
 • środki bezzwrotne do wysokości 75% subwencji po 12 miesiącach - pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia oraz zanotowania straty na sprzedaży
 • roczny obrót nie może przekraczać 50 mln euro lub suma bilansowa nie może przekraczać 43 mln euro

Aplikowanie o pomoc odbywa się całkowicie za pośrednictwem kanałów bankowości online przedsiębiorstw, a wysokość subwencji będzie wyliczana automatycznie na podstawie wpisywanych przez przedsiębiorców danych dotyczących ilości zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz obrotów.

 • Kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorców jest wyliczana jako iloczyn pracowników oraz tzw. kwoty bazowej, której wysokość jest uzależniona od spadku przychodu spowodowanego epidemią,
 • Kwota subwencji dla małych i średnich przedsiębiorców jest obliczona jako wartość procentowa przychodu wynosząca 0, 4, 6 lub 8% w zależności od jego spadku spowodowanego epidemią.

Po zaakceptowaniu warunkowej umowy otrzymania subwencji wygenerowanej przez system przez przedsiębiorcę zostaje ona wysłana do Krajowej Izby Rozliczeniowej, z której dane dotyczące umowy są przekazywane do PFR i podlegają weryfikacji w bazach danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, administracji skarbowej oraz rejestrowych. Jeśli dane są poprawne bank, za pośrednictwem którego został złożony wniosek, otrzymuje informację zwrotną w sprawie subwencji.

PFR może wydać trzy decyzje w sprawie subwencji:

 • zatwierdzającą dane z wniosku, co oznacza przekazanie subwencji w wysokości wyliczonej automatycznie w procesie aplikowania;
 • Skorygowaną, wydawaną w przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych z danymi pozyskanymi przez PFR w trakcie weryfikacji (np. wysokość podanego przez przedsiębiorcę zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty);
 • Odmowną, co oznacza, że wniosek nie przeszedł pozytywnie weryfikacji ze względu na niespełnianie warunków korzystania ze wsparcia.

W przypadku decyzji pozytywnej, kwota subwencji trafia z PFR do banku, oraz jest wypłacana na konto przedsiębiorcy.

Banki, które na dzień dzisiejszy przystąpiły do programu to: Santander, Alior Bank, Grupa BPS, Millenium Bank, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas, BOS Bank Ochrony Środowiska, Citihandlowy, Credit Agricole, Getin Noble, Idea Bank, ING, mBank, nest Bank, PKO Bank Polski oraz SGB Banki Spółdzielcze.

Tarcza Finansowa dla dużych przedsiębiorstw (powyżej 250 pracowników) będzie miała charakter indywidualny – obejmie finansowanie dłużne oraz zaangażowanie kapitałowe. Jej uruchomienie nie zostało jeszcze zaaprobowane przez Komisję Europejską, jednak PFR już przyjmuje wstępne wnioski od dużych przedsiębiorców.

Środki pozyskane przez przedsiębiorców w ramach subwencji będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, spłatę kredytu, czy też na potrzeby rozliczeń z podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem wypłat na rzecz właściciela lub podmiotów powiązanych z właścicielem.

Jednym z warunków przyznania subwencji jest odnotowanie spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Co więcej, przedsiębiorca nie może być w upadłości, likwidacji czy restrukturyzacji. Nie może też zalegać z płatnościami podatków, składek, oraz powinien być polskim rezydentem podatkowym i prowadzić działalność co najmniej od 31 grudnia 2019 roku.