Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Tarcza Antykryzysowa 2.0 a zamówienia publiczne

Polska - 

17 kwietnia 2020 r. ogłoszono kolejne zmiany do specustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 wprowadzającej rozwiązania tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jakie rozwiązania zaproponowano w obszarze zamówień publicznych?

Rozszerzenie zastosowania przepisów dotyczących zmiany umowy o zamówienie publiczne i wyłączenia naliczania kar umownych

Wprowadzone regulacje będą mogły być stosowane także w odniesieniu do umów o zamówienie publiczne wyłączonych z reżimu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a także do umów offsetowych zawartych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Rozszerzono przykładowy katalog okoliczności, które mogą potwierdzać wpływ pandemii na wykonanie umowy, a także przykładowy katalog możliwych zmian umowy w celu uelastycznienia proponowanych rozwiązań

Wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy może być wykazany dodatkowo poprzez dokumenty lub oświadczenia dotyczące „innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy”.

Zmiana umowy o zamówienie publiczne może także dotyczyć „sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy”.

Doprecyzowanie przesłanek w przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca może przedstawiać dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w kraju siedziby lub wykonywania działalności związanej z realizacją umowy lub własne oświadczenia.

Możliwość zawarcia umowy w postaci elektronicznej

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, za zgodą zamawiającego możliwe jest zawarcie umowy o zamówienie publiczne w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pod koniec tygodnia (23-24 kwietnia 2020) zapowiadane są dodatkowe zmiany w zakresie zamówień publicznych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0.