Prawo administracyjne i konstytucyjne

Skuteczna obsługa dzięki dogłębnej znajomości przepisów prawa administracyjnego.

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Dział Prawa administracyjnego i konstytucyjnego Kancelarii Garrigues świadczy usługi kompleksowego, multidyscyplinarnego doradztwa we wszelkich kwestiach dotyczących tego obszaru praktyki. Obsługujemy podmioty prowadzące działalność gospodarczą w różnych sektorach – zamówienia publiczne, infrastruktura i usługi publiczne, urbanistyka i budownictwo mieszkaniowe, handel wewnętrzny i konsumpcja, gry hazardowe, energetyka, transport, nadzór bankowy, opieka zdrowotna i farmaceutyka, firmy audytowe, nieruchomości publiczne, usługi pocztowe i logistyczne itp.

Nasz dział, posiadający wieloletnie doświadczenie, jest największą tego typu jednostką organizacyjną w Hiszpanii. Zatrudnia on prawników w Europie i Ameryce Łacińskiej, specjalizujących się w obszarze prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Cieszymy się dużym uznaniem na rynku i wśród naszych klientów jako najwyższej klasy specjaliści, posiadający dogłębną znajomość przepisów prawa administracyjnego (europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych), a naszym dodatkowym atutem jest obecność na lokalnych rynkach w krajach, w których prowadzimy działalność.

Dzięki stałej współpracy z pozostałymi działami Kancelarii Garrigues, jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę wszelkich zagadnień, transakcji i okoliczności z kompleksowej, globalnej, terytorialnej, interdyscyplinarnej perspektywy, z uwzględnieniem wszystkich istotnych aspektów prawnych.

Doradzamy w zakresie prawa administracyjnego i konstytucyjnego firmom prywatnym (od startupów do dużych przedsiębiorstw), praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki, a także instytucjom finansowym, fundacjom, stowarzyszeniom, federacjom, korporacjom prawa publicznego, podmiotom świadczącym usługi opieki społecznej, a także administracji publicznej i innym podmiotom prawa publicznego.

Jednym z atutów wyróżniających nas na rynku jest ogromne doświadczenie w zakresie wszelkiego rodzaju spraw i środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, we wszystkich instancjach i obszarach naszej praktyki.

Jeśli chodzi o jakość naszych usług, po raz kolejny znaleźliśmy się w czołówce najważniejszych międzynarodowych rankingów, zarówno jako zespół, jak i indywidualnie, pod względem liczby rekomendowanych prawników. Ponadto jesteśmy szczególnie zaangażowani w działania na rzecz doskonałości usług doradczych na rynku iberoamerykańskim.

Nasze usługi

 • Postępowania i procedury odwoławcze w trybie administracyjnym./li>
 • Raporty i opinie dotyczące kwestii proceduralnych.
 • Ocena prawna możliwości wytoczenia powództwa na drodze sądowej.
 • Zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach.
 • Sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej.

 • Obrona we wszelkich postępowaniach dotyczących nałożenia kar pieniężnych, szczególnie przed organami nadzoru (CNMC, [Krajowa Komisja Rynków i Konkurencji], CNMV [Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych], ICAC [Instytut Rachunkowości i Audytu], Centralny Bank Hiszpanii, itp.).
 • Ocena prawna ewentualnych ryzyk i odpowiedzialności.

 • Przetargi.
 • Przedsięwzięcia międzynarodowe.
 • Środki zaskarżenia, interpretacja, zmiany i rozwiązywanie umów o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Środki mające na celu przywrócenie równowagi ekonomicznej stron, zmiana wynagrodzenia i innych postanowień umownych.
 • Specjalne środki odwoławcze dotyczące udzielenia zmówienia i skarga do sądu administracyjnego.
 • Zrównoważone zamówienia publiczne.
 • Opracowanie procedur administracyjnych mających na celu wdrożenie nowych technologii informatycznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Opracowanie wzorów umów dotyczących finansowania, budowy i przekazania do eksploatacji wszelkich obiektów (szpitale, autostrady, metro, tramwaj, porty, parkingi, itp.).
 • Projekty międzynarodowe.

 • Składanie wniosków, dokumentowanie i rozliczanie dotacji i pomocy publicznej
 • Fundusz Next Generation EU.
 • Postępowania w sprawie zwrotu środków lub przeprowadzenia kontroli finansowej.
 • Postępowania przed Trybunałem Obrachunkowym.
 • Wniesienie skargi administracyjnej w sprawach dotyczących dotacji lub pomocy publicznej.

 • Opracowanie raportów i opinii dotyczących sektora handlu detalicznego, tradycyjnego i e-commerce (przemysł spożywczy, bezpieczeństwo produktów, oznakowanie, promocje, reklama, itp.).
 • Rozstrzyganie sporów przed polubownym sądem konsumenckim.
 • Obrona praw konsumentów i użytkowników
 • Postępowania i środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w szczególności w zakresie sankcji administracyjnych oraz roszczeń konsumentów.

 • Ciągłe i okresowe doradztwo dla przedsiębiorców posiadających koncesję na świadczenie usług transportu lądowego, kolejowego i lotniczego w odniesieniu do wymogów i uprawnień do prowadzenia działalności.
 • Usługi logistyczne, w szczególności związane z handlem elektronicznym (planowanie transportu towarowego, usługi pocztowe, ograniczenia w poruszaniu się po mieście oraz załadunku i rozładunku towarów, platformy logistyczne, opakowania produktów, itp.).
 • Zamówienia publiczne.
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

 • Wymogi i uprawnienia do prowadzenia działalności w określonych sektorach, takich jak rynek papierów wartościowych, nadzór bankowy, gry hazardowe, rynek tytoniowy, usługi audytorskie, etc.
 • Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w sprawie nałożenia sankcji (CNMC, [Krajowa Komisja Rynków i Konkurencji], CNMV [Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych], ICAC [Instytut Rachunkowości i Audytu], Centralny Bank Hiszpanii itp.).

 • Uzyskiwanie zezwoleń, koncesji i innych wymaganych uprawnień w sektorach energii elektrycznej i paliw (płynnych i gazowych).
 • Zakres i spełnienie warunków i obowiązków dotyczących wytwarzania i obrotu energią w ramach konkurencyjnego rynku oraz działalności regulowanej w zakresie przesyłu i dystrybucji.
 • Transakcje dotyczące nabycia i zbycia aktywów i udziałów w sektorze energetyki (w tym inwestycje zagraniczne).
 • Aspekty regulacyjne restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych sektora energetycznego.
 • Przepisy regulujące działalność elektrowni jądrowych: zezwolenie na prowadzenie działalności, magazynowanie energii, gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym, sprawowanie nadzoru przez organ nadzoru jądrowego, etc.
 • Ocena prawna w procesach due diligence dotyczących sprzedaży lub nabycia aktywów i przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej (konwencjonalne elektrownie cieplne, elektrownie o cyklu kombinowanym i wodne), a także z jej przesyłem i dystrybucją.
 • Postępowanie administracyjne przed organami regulacyjnymi sektora energetycznego (CNMC, właściwe ministerstwa i władze regionalne itp.), oraz wynikające z nich postępowania sądowe.
 • Usługi w zakresie e-mobilności, w szczególności stacje i usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
 • Warunki dostaw energii elektrycznej i status odbiorców energochłonnych.
 • Budowa sieci grzewczych i chłodniczych.
 • Zasady funkcjonowania rynku wytwarzania i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej.

 • Sporządzanie i opiniowanie programów compliance w sektorze publicznym, we wszystkich aspektach dotyczących działalności danego podmiotu.
 • Środki samokontroli i prewencji, w szczególności w świetle przepisów dotyczących zamówień publicznych.

 • Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie.
 • Stałe doradztwo prawne.
 • Sporządzanie raportów i opinii.
 • Reprezentacja przed sądem administracyjnym lub Trybunałem Konstytucyjnym.

 • Czynności prawne dotyczące mienia publicznego.
 • Uzyskanie koncesji na eksploatację państwowych zasobów naturalnych (grunty leśne, kopalnie, wybrzeża itp.).
 • Postępowanie w sprawie wpisu do wykazu dróg publicznych i wyznaczenia dróg przepędu zwierząt.
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, w tym dotyczące nałożenia sankcji.

 • Opracowanie raportów i opinii w zakresie prawa konstytucyjnego (prawa podstawowe, spory kompetencyjne itp.).
 • Reprezentacja w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym (skarga konstytucyjna).
 • Reprezentacja w postępowaniu przed sądem powszechnym w sprawie naruszenia praw podstawowych.

 • Opracowywanie wstępnych projektów aktów prawnych na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym.
 • Zgłaszanie uwag na etapie konsultacji społecznych i opiniowania projektów aktów prawnych.
 • Monitorowanie przebiegu prac legislacyjnych.

Globalny szef praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi