Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – Rozwiązania w dziedzinie prawa pracy

Polska - 

Sejm przyjął zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Tzw. „Tarcza Antykryzysowa 2.0” została podpisana przez Prezydenta i weszła w życie. Jakie zmiany w zakresie prawa pracy czekają przedsiębiorców?

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Tarcza 2.0 niweluje rozbieżności interpretacyjne w zakresie dopuszczalnej wysokości obniżenia wymiaru czasu pracy. Spierano się czy możliwe jest obniżenie czasu pracy tylko w jeden sposób, tj. wyłącznie o 20%. Ustawa nie pozostawia już wątpliwości – pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o maksymalnie 20%, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu. Zatem, pracodawca ma również możliwość zastosowania mniejszego obniżenia wymiaru czasu pracy.

Skrócenie okresu ochrony pracowników

Dotychczas aby skorzystać ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca musiał utrzymać stan zatrudnienia przez cały okres pobierania dofinansowania i przez następujący po nim okres buforowy równy okresowi pobierania dofinansowania. Tarcza 2.0 skraca okres ochrony pracowników właśnie o wspomniany okres buforowy – oznacza to, że pracodawca musi utrzymać stan zatrudnienia przez cały okres pobierania dofinansowania.

Wydłużenie okresu dofinansowania

Pierwotnie przepisy przewidywały, że dofinansowanie dla pracodawcy należne będzie od dnia złożenia wniosku. W Tarczy 2.0 wydłużono ten okres w ten sposób, że dofinansowanie będzie przysługiwało za okres począwszy od miesiąca złożenia wniosku. Zmiana ta dotyczy zarówno dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jak i Urzędu Pracy.

Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS

Do tzw. „wakacji składkowych”, tj. do całkowitego zwolnienia z opłacania należnych składek uprawnieni byli do tej pory wyłącznie mikroprzedsiębiorcy. Tarcza 2.0 przewiduje rozszerzenie kręgu uprawnionych do zwolnienia – prócz mikroprzedsiębiorców zwolnionych w całości z opłacania składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnicy składek, którzy na dzień 29 lutego zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych zostaną zwolnieni do wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.

Szkolenia BHP

Ustawodawca co do zasady dopuścił możliwość zdalnego przeprowadzenia wstępnych szkoleń BHP. W stosunku do szkoleń okresowych, których termin przeprowadzenia przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni od ich odwołania, wydłużono ten termin do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.