Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Sprawy pracownicze w Tarczy Antykryzysowej

Poland - 

W pakiecie tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, zgodnie z zapowiedziami znalazł się szereg zmian między innymi bezpośrednio dotyczący pracodawców i pracowników, które mają choćby częściowo złagodzić skutki pandemii koronawirusa. Aktualnie Sejm proceduje nad przyjęciem ustaw składających się na „Tarczę Antykryzysową”.

1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych będzie mógł zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Przysługiwać mu będą także środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Oczywiście w celu uzyskania świadczenia, przedsiębiorca będzie musiał spełnić pewne warunki - nie mogą zachodzić u niego przesłanki do ogłoszenia upadłości ani nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz należnych składek do końca trzeciego kwartału 2019 r. Co istotne, powyższe świadczenia przysługują także na pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników. Pracodawca (mikro, mały i średni przedsiębiorca) będzie uprawniony do uzyskania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rozmiaru spadku obrotów gospodarczych.

3. Obniżone wynagrodzenie i dofinansowanie do wynagrodzenia. Ustawa przewiduje, że pracodawca wypłaca pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Jednocześnie zapewniono dofinansowanie do tak ustalonego wynagrodzenia w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Zastrzeżono jednak, że dofinansowanie to nie dotyczy pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. (aktualnie 15.681 PLN).

4. Ograniczenie wymiaru czasu pracy. W przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19, Pracodawca będzie uprawniony do ograniczenia wymiaru czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż do 0.5 etatu, pamiętając, że wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku pracodawcy przysługiwać będzie dofinansowanie do wysokości połowy tak określonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (wartość 40% dla średniego wynagrodzenia Q4 2019 – 2.079,4 PLN). Podobnie jak w przypadku przestoju, dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy zarabiają ponad 15.681 PLN.

5. Ograniczenie odpoczynku, wydłużenie czasu pracy, stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia. Pracodawca, który nie zalega w uregulowaniu zobowiązań podatkowych i należnych składek, a wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19, uzyska trzy nowe uprawnienia:

  • uprawnienie do ograniczenia nieprzerwanego dobowego odpoczynku do nie mniej niż 8 godzin i odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, obejmujących co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
  • uprawnienie do zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin;
  • uprawnienie do zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o prac.

Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy pociąga za sobą jego skrócenie w niektórych innych dniach lub udzielenie pracownikowi dni wolnych od pracy.

6. „Skoszarowanie” pracowników. Pracodawca zatrudniający pracowników w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnianiu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a także będącym podwykonawcą lub dostawcą kluczowym do zachowania ciągłości działania tej infrastruktury, oraz zapewniający funkcjonowanie stacji paliw płynnych uzyska również dodatkowe uprawnienia. Tacy pracodawcy będą mieli prawo do zmiany systemu czasu pracy oraz do polecenia pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji. Pracodawca taki będzie miał również uprawnienie do odmowy udzielenia urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, lub innego urlopu a także przesunięcia takiego urlopu lub odwołania pracownika z urlopu. Jednocześnie na pracodawcy ciążyć będzie obowiązek zapewnienia pracownikowi zakwaterowania i wyżywienia niezbędnego do realizacji przez pracownika jego obowiązków.