Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

14 czerwca wejdzie w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która umożliwia odzyskanie istotnej części (do 70%) nakładów poniesionych na nowe inwestycje

Polska - 

Podatki Polska Komentarz 1-2018

Wprowadzane wsparcie ma postać ulgi w podatku CIT przyznawanej na okres od 10 do 15 lat i stanowi pomoc publiczną, kwalifikowaną, jako tzw. pomoc regionalna.

Kto jest uprawniony do wsparcia?

Ze wsparcia mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje na terenie całej Polski.

Jakiego rodzaju inwestycje mogą otrzymać wsparcie?

Wsparcie jest przyznawane na nowe inwestycje. Za nową inwestycję jest uznawane utworzenie nowego lub rozbudowanie istniejącego przedsiębiorstwa, w tym dywersyfikacja produkcji, wprowadzenie nowych produktów bądź ulepszenie procesu produkcyjnego.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest pozytywna ocena charakteru inwestycji pod kątem jej innowacyjności, generowania nowych miejsc pracy i rozwoju pracowników, stabilności zatrudnienia, czy współpracy z sektorem nauki. W szczególności preferowane są następujące branże:

 • usługi wsparcia dla biznesu w postaci tzw. shared service centers
 • lotnicza
 • stoczniowa
 • biotechnologiczna
 • farmaceutyczna
 • elektroniczna
 • maszynowa
 • chemiczna
 • meblarska
 • spożywcza
 • produkcja środków transportu
 • produkcja urządzeń medycznych
 • IT

Pewne rodzaje działalności nie mogą korzystać ze wsparcia m.in. wytwarzanie wyrobów tytoniowych lub alkoholowych, czy paliw, roboty budowlane, niektóre usługi związane z gospodarką odpadami, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi profesjonalne itd.

Wsparcie jest przyznawane pod warunkiem poniesienia minimalnego poziomu kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych, który jest uzależniony głównie od regionu inwestycji i wielkości podmiotu korzystającego ze wsparcia (od 2 mln zł dla średnich przedsiębiorstw w wybranych regionach, do 100 ml zł dla dużych przedsiębiorstw w regionie Warszawy).

Jak wysokie wsparcie można otrzymać?

Wysokość wsparcia jest obliczana, jako iloczyn tzw. intensywności pomocy i tzw. kosztów kwalifikowanych.

Intensywność pomocy jest uzależniona od - regionu, w którym ma zostać zrealizowana (10% dla Warszawy, między 20% - 50% dla innych regionów) i wielkości podmiotu dokonującego inwestycji - w niektórych regionach średnie przedsiębiorstwa mogą odzyskać 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji (a mikroprzedsiębiorstwa nawet 70%).

Dla dużych inwestycji (o wartości przekraczającej 50 mln euro) są przewidziane szczególne zasady określania wysokości wsparcia.

Na same koszty kwalifikowane składa się m.in. cena nabycia gruntów, koszt nabycia lub wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych związanych z transferem technologii oraz koszty zatrudnienia pracowników przez okres 2 lat.

Jak wygląda procedura przyznawania wsparcia?

Przyznanie wsparcia wymaga złożenia wniosku, jego oceny przez wyodrębniony zespół i uzyskania decyzji administracyjnej.