Energetyka

Multidyscyplinarne doradztwo i wiedza prawno-techniczna w służbie naszym klientom, aby sprostać wielkim wyzwaniom sektora energetycznego.

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Multidyscyplinarne doradztwo i wiedza prawno-techniczna w służbie naszym klientom, aby sprostać wielkim wyzwaniom sektora energetycznego.

Multidyscyplinarny charakter naszych specjalistów pozwala nam na kompleksowe doradztwo w szeroko rozumianym sektorze energetycznym, z uwzględnieniem wszystkich dziedzin prawa gospodarczego (m.in. handlowego, regulacyjnego, środowiskowego, podatkowego i finansowego). Intensywna współpraca naszych prawników zajmujących się energią z G-advisory, spółką zależną Kancelarii Garrigues, która oferuje doradztwo techniczne, ekonomiczne i strategiczne w zakresie energii i ESG, zapewnia nam szeroką i przekrojową wiedzę na temat warunków różnorodnych transakcji; jest to unikalna wartość na rynku. W rezultacie klient otrzymuje wyróżniającą się usługę świadczoną przez doświadczony zespół, który jest zaangażowany w najbardziej istotne, złożone i największe operacje w branży.

Doradzamy głównym krajowym i międzynarodowym uczestnikom rynku (operatorom energetycznym, inwestorom, deweloperom, funduszom, firmom budowlanym, pośrednikom, przewoźnikom, instytucjom finansowym, towarzystwom ubezpieczeniowym itp.) w szerokim zakresie transakcji, obejmujących wszelkie aspekty sektora energetycznego, w tym energię elektryczną, ropę naftową, gaz, energie odnawialne i górnictwo. Doradzamy m.in. w zakresie sprzedaży i zakupu portfeli aktywów odnawialnych (działających, greenfield i/lub brownfield), finansowaniu inwestycji, umów sprzedaży i dostaw energii elektrycznej, ropy naftowej, produktów pochodnych ropy naftowej i gazu, transportu morskiego ropy naftowej, produktów pochodnych ropy naftowej i LNG, handlu międzynarodowego. Świadczymy usługi w zakresie przygotowania umów na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów (obejmujące działalność upstream, midstream i downstream), umów dostępu stron trzecich do systemu przesyłowego, umów transportowych, o magazynowanie, o regazyfikację, umów deweloperskich (DSA) i budowlanych (EPC), o eksploatację i utrzymanie (O&M), na zakup i sprzedaż energii elektrycznej (PPA). Zakres naszych usług obejmuje doradztwo dotyczące wspólnych przedsięwzięć deweloperskich, w tym usług audytu ustawowego (regulacyjnych i środowiskowych, korporacyjnych i kontraktowych, podatkowych) oraz usług audytu technicznego. Doradzamy we wszystkich aspektach regulacyjnych, jak również w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących umów na dostawy typu „take-or-pay”, dostępu do sieci - jesteśmy specjalistami w analizach regulacji dotyczących sektorów energii elektrycznej i odnawialnej, ropy naftowej oraz gazu.

Oferowane usługi

  • Sprzedaż i zakup spółek energetycznych.
  • Umowy joint venture dotyczące wspólnej realizacji projektów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
  • Umowy dotyczące realizacji projektów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
  • Organizacja i realizacja operacji sprzedaży i zakupu pojedynczych projektów lub grup projektów, zarówno poprzez zakup spółek holdingowych lub właścicieli inwestycji, jak i poprzez nabycie aktywów, w tym monitorowanie zgodności z warunkami zawieszającymi, głównie tego, czy projekty są gotowe do realizacji (RTB) lub są w eksploatacji i dostarczają energię do sieci (COD).
  • Kontrakty projektowe, takie jak budowlane, o poprawę efektywności energetycznej (EPC), dostawę turbin (TSA), roboty infrastrukturalne (BOP), zarządzanie techniczne (O&M) lub umowy PPA.
  • Kontrakty na dostęp do sieci, magazynowanie, transport, regazyfikację, dystrybucję i obrót gazem.
  • Umowy na dostawę gazu typu „take-or-pay”.
  • Umowy na dostawę energii elektrycznej.
  • Handel międzynarodowy - Incoterms w odniesieniu do sprzedaży i zakupu oleju opałowego, oleju napędowego, parafiny itp. międzynarodowe operacje kupna i sprzedaży.
  • Kontrakty na transport morski ropy naftowej i jej pochodnych, LNG (bareboat charters, time charters, voyage charters), ubezpieczenia transportu morskiego i inne.

Nasze wysoko wyspecjalizowane zespoły zajmują się kwestiami dotyczącymi wszystkich obszarów działalności regulowanej (na etapie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i sprzedaży), składających się na łańcuch dostaw energii elektrycznej (w tym również w dziedzinie energii odnawialnej), gazu i paliw. Nasze doradztwo obejmuje także wsparcie operatorów w ich uczestnictwie w zorganizowanych rynkach obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym oraz w zakresie stosowania innych możliwych systemów. Posiadamy też szerokie doświadczenie w stałym doradztwie dla głównych operatorów systemu energii jądrowej we wszystkich aspektach związanych z eksploatacją elektrowni wchodzących w skład hiszpańskiego parku atomowego, jak również w kwestiach związanych z zarządzaniem zasobami paliwa i magazynowaniem odpadów nuklearnych.

We wszystkich tych dziedzinach nasze doradztwo skupia się głównie na sporządzaniu raportów i opinii dotyczących kwestii związanych z wszelkiego rodzaju regulacjami (np. w zakresie prowadzenia działalności, ogółu praw i obowiązków podmiotów działających w ramach systemu, statusu operatora krytycznego lub stosowania ustawowych reguł udziału w sektorze energetycznym). Uczestniczymy w postępowaniach due diligence w ramach krajowych i międzynarodowych programów project finance oraz w transakcjach kupna i sprzedaży. Świadczymy również usługi doradztwa w postępowaniach dotyczących uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń, koncesji i innych uprawnień, w tym także w zakresie przesyłania niezbędnych powiadomień i składania wymaganych oświadczeń o odpowiedzialności. Wspieramy naszych klientów w ich kontaktach z właściwymi organami administracji i głównymi urzędami regulacji w tym sektorze (CNMC, CSN, OMEL/OMIE, MIBGAS), zarówno w sytuacjach wynikających ze zwykłego prowadzenia ich działalności, jak i w związku z wszelkimi inicjatywami regulacyjnymi, które mogłyby mieć wpływ na zasady funkcjonowania poszczególnych działów energetyki. Doradzamy też operatorom we wszelkiego rodzaju postępowaniach na drodze administracyjnej (w tym również w sprawie kar administracyjnych) a także świadczymy pomoc prawną w postępowaniach sądowoadministracyjnych we wszystkich instancjach oraz przed hiszpańskim Trybunałem Konstytucyjnym.

Stałe doradztwo na rzecz podmiotów działających w branży energetycznej we wszystkich aspektach podatkowych związanych m.in. z projektami nabycia, sprzedaży, reorganizacji i finansowania aktywów energetycznych, projektami w zakresie odnawialnych źródeł energii, samowystarczalności i efektywności energetycznej oraz umowami zakupu energii (PPA).

Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie zachęt podatkowych i specyficznych podatków mających wpływ na sektor energetyczny w różnych obszarach terytorialnych (państwowych, regionalnych i lokalnych), zarówno w zakresie podatków bezpośrednich, jak i pośrednich (w tym podatków akcyzowych od energii elektrycznej i węglowodorów, podatku od wartości produkcji energii elektrycznej, specyfiki podatku VAT w obrocie tymi produktami, specyfiki podatków lokalnych, podatków regionalnych związanych z produkcją energii itp.). 

Doradztwo 360º obejmujące wszystkie rodzaje energii, w szczególności: wiatrową, fotowoltaiczną, CSP, biomasę, biogaz, wodną, kogenerację i odzysk odpadów. Specjalizacja w fuzjach i przejęciach oraz transakcjach finansowania, z szerokim portfelem usług - techniczne i komercyjne due diligence, badania rynku i analizy regulacyjne, projekcje cen puli energii elektrycznej, negocjacje PPA i doradztwo handlowe.

Pełen zakres usług ESG: projektowanie i wdrażanie systemów zgodności z prawem, zrównoważony rozwój, finansowanie zielonej gospodarki, zmiany klimatyczne i inne. Doradztwo w zakresie project finance i procesów fuzji i przejęć, gospodarki odpadami i ich utylizacji, systemów zaopatrzenia i uzdatniania wody itp. Szeroki zakres usług w zakresie zmian klimatycznych.

G-advisory.com

Globalny szef praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi