Prawo urbanistyczne i ochrona środowiska

Specjalistyczne doradztwo techniczne we wszystkich dziedzinach związanych z prawem urbanistycznym i ochroną środowiska

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Dział urbanistyki i ochrony środowiska kancelarii Garrigues łączy w sobie specjalistyczne doradztwo techniczne, dogłębną znajomość przepisów regulujących te zagadnienia oraz bogate doświadczenie we wszystkich aspektach właściwego prawa.

Prawo urbanistyczne

Nasz Dział Urbanistyki został utworzony w Hiszpanii w 1996 roku. Jego zespół należy do grona największych i najlepiej wykwalifikowanych merytorycznie grup specjalistów w sektorze.

Zapewniamy wykwalifikowane doradztwo urbanistyczne w zakresie planowania, zarządzania i realizacji dla podmiotów z sektora publicznego, współpracujących z naszą Kancelarią podmiotów z branży urbanistycznej, podmiotów prywatnych i osób fizycznych.

Oferujemy globalną i kompleksową obsługę zarówno w procesie urbanizacyjnym i budowlanym, jak i w kwestiach związanych z każdym rodzajem istniejących zabudowań. Nasze doradztwo obejmuje ocenę prawną działek lub zabudowań oraz bieżącą obsługę prawną we wszelkiego rodzaju postępowaniach i czynnościach z podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym doradztwo prawne w postępowaniach administracyjnych i karno-administracyjnych dotyczących wszystkich dziedzin związanych z planowaniem przestrzennym.

Nasza sieć biur na całym świecie pozwala na bliską obecność zespołu specjalizującego się w zagadnieniach urbanistycznych, a tym samym posiadającego wyczerpującą wiedzę na temat odpowiednich regionalnych i lokalnych przepisów i praktyk. Ponadto posiadamy własne działy w Portugalii i krajach Ameryki Łacińskiej, dzięki czemu możemy angażować się w projekty o zasięgu międzynarodowym ze znajomością miejscowego prawa poszczególnych krajów i rynków.

Dział Urbanistyki na bieżąco współpracuje z pozostałymi działami Kancelarii w ramach poszczególnych operacji i realizacji złożonych projektów z zakresu nieruchomości.

 • Planowanie przestrzenne: analiza, interpretacja i sporządzanie planów ogólnych, cząstkowych, szczególnych itp.
 • Zarządzanie przestrzenne: analiza, interpretacja i sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz statutów podmiotów współpracujących, a także ich tworzenie (komisje kompensacyjne, stowarzyszenia właścicieli [Entidades Urbanísticas de Conservación]).
 • Pozwolenia - przygotowywanie wniosków o wydanie i uzyskiwanie pozwoleń na budowę i wszelkich innych wymaganych dokumentów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, procedur dotyczących naruszenia obowiązków itp.
 • Analiza, interpretacja i sporządzanie umów o zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Audyty prawne, raporty oraz opinie dotyczące zabudowań i gruntów.
 • Postępowania administracyjne (w tym postępowania karne i wywłaszczeniowe) oraz postępowania karno-administracyjne w sprawach urbanistycznych, w tym zaskarżanie przepisów ogólnych w tym zakresie.


Ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska oferujemy dogłębną znajomość przepisów regulujących te zagadnienia oraz bogate doświadczenie we wszystkich aspektach właściwego prawa.

Wśród naszych klientów znajdują się m.in. firmy działające w branży energii odnawialnej, przemysłowej, firmy wydobywcze, przedsiębiorstwa związane ze zintegrowanym cyklem wodnym, gospodarką odpadami, indywidualnymi systemami gospodarki odpadami oraz zbiorowymi systemami rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także instytucje finansowe i administracja publiczna.

Rozbudowana sieć biur w Hiszpanii pozwala nam na wysoki stopień specjalizacji w zakresie przepisów wydawanych przez organy kompetentne w sprawach projektów, przy których pełnimy funkcje doradcze. Posiadamy również własne biura w Chile, Kolumbii, Peru, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji i Afryce, i za ich pośrednictwem uczestniczyliśmy w realizacji projektów międzynarodowych.

Wraz z naszymi kolegami z G-advisory (spółki zależnej Garrigues, która świadczy usługi doradztwa technicznego, ekonomicznego i strategicznego w zakresie wszystkich rodzajów źródeł energii i usług ESG), analizujemy każde przedsięwzięcie pod względem prawnym, technicznym i ekonomicznym. Dzięki temu możemy tworzyć kompleksowe i interdyscyplinarne rozwiązania, co minimalizuje ryzyko braku koordynacji między doradcami. Ponadto, we współpracy z naszymi kolegami z Działu Karnego i Dochodzeń Wewnętrznych, doradzamy w kwestiach związanych z naruszeniami prawa dotyczącymi zasobów naturalnych i środowiska.

Środowisko a działalność przemysłowa

 • Pozwolenia na korzystanie ze środowiska, zezwolenia i koncesje administracyjne.
 • Środowiskowe due diligence w transakcjach korporacyjnych i procesach finansowania projektów inwestycyjnych.
 • Przygotowanie rekomendacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Systematyczne doradztwo prawne dla różnych branż w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
 • Doradztwo i wsparcie prawne dla różnych branż w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych w sprawach środowiskowych.

Energie odnawialne, kogeneracja i inne technologie oraz efektywność energetyczna

 • Finansowanie, refinansowanie lub sprzedaż/zakup instalacji kogeneracyjnych, do wytwarzania energii odnawialnej i innych technologii (biogaz, biometan i zielony wodór)
 • Procedury kontrolne związane ze szczególnym systemem rozliczeń instalacji OZE.
 • Procedury administracyjne w zakresie inwestycji w OZE.
 • Umowy o świadczenie usług energetycznych oraz doradztwo w zakresie finansowania przedsięwzięć związanych z takimi usługami.
 • Wypełnianie obowiązków w zakresie efektywności energetycznej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady, zanieczyszczenie gleby i zbiorowe systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

 • Wytwarzanie i gospodarka odpadami (kompleksy przemysłowe i zakłady utylizacji odpadów).
 • Opakowania
 • Wdrożenie i funkcjonowanie Zbiorowych Systemów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (j.hiszp.: ROP), niezależnie od rodzaju odpadów
 • Raporty i opinie prawne dotyczące zobowiązań ROP
 • Wykonalność prawna modeli gospodarki odpadami i ich utylizacji.
 • Procedury administracyjne dotyczące zgłoszenia zanieczyszczenia terenu.
 • Postępowania administracyjne i postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących odpadów.

Odpowiedzialność za środowisko i środowisko naturalne

 • Opracowania i opinie prawne dotyczące stosowania przepisów o odpowiedzialności za szkody w środowisku.
 • Ochrona obszarów przyrodniczych i wynikające z tego ograniczenia.

Zintegrowany obieg wody

 • Zarządzanie zintegrowanym obiegiem wody.
 • Badania w dziedzinie optymalizacji zarządzania.
 • Uzyskiwanie zezwoleń.
 • Procedury administracyjne i postępowania sądowe w tym zakresie.

VZrzuty, emisja do atmosfery oraz zanieczyszczenie hałasem i światłem

 • Emisje do atmosfery, zanieczyszczenie hałasem i światłem.
 • Odprowadzanie ścieków- uzyskiwanie zezwoleń, postępowania o naruszenie lub postępowania karno-administracyjne.

Zmiany klimatu

 • Zobowiązania w zakresie handlu emisjami.
 • Procedury administracyjne w tym zakresie.

Przygotowanie przepisów

 • Projekty przepisów.
 • Wytyczne środowiskowe.

Doradztwo w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do środowiska naturalnego na potrzeby opracowania polityki ESG

 

Garrigues - Zrównoważony Rozwój

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi