Garrigues - Zrównoważony Rozwój

Zdrowy rozsądek dla przyszłości

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Zrównoważony rozwój to jedyna droga do zapewnienia bezpiecznej przyszłości. Dla kancelarii Garrigues jest to od wielu lat jeden z głównych filarów strategii:

Towarzyszymy naszym klientom na drodze do zrównoważonego rozwoju w przekonaniu, że firma, która dąży do realizacji tego celu może sprostać każdemu wyzwaniu. Oferujemy wiedzę, doświadczenie oraz, przede wszystkim, zdroworozsądkowe rozwiązania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, gdzie, w odpowiedzi na destabilizację i chaos, niezbędne jest podjęcie wspólnych działań w oparciu o ustalenia naukowe i reguły prawa.

Prowadzimy naszą działalność w zgodzie z dziesięcioma zasadami inicjatywy Global Compact i zasadami Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podejmujemy działania w celu zapewnienia różnorodności i równouprawnienia, dbamy o ochronę środowiska, ograniczamy naszą emisję gazów cieplarnianych i promujemy świadomość ekologiczną.

Profile usług Garrigues - zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój obejmuje kwestie środowiskowe, społeczne, dotyczące zarządzania oraz wiele innych, stanowiąc kluczowy element tworzenia wartości długoterminowej w przedsiębiorstwie, co z kolei pociąga za sobą wiele wyzwań i otwiera wiele możliwości dla naszych klientów na całym świecie. Mając świadomość tych zależności oraz doceniając konkurencyjną przewagę, jaką mogą na rynku uzyskać firmy, które podchodzą do problemu w sposób holistyczny, kancelaria Garrigues oferuje usługi w ramach Zrównoważonego Rozwoju w ujęciu interdyscyplinarnym, obejmującym specjalistów we wszystkich dziedzinach praktyki prawniczej w zakresie przedsiębiorczości w dużych sektorach gospodarki, jak i w specjalizacjach niszowych, powiązanych z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju.

 • Ład korporacyjny i zrównoważony rozwój

  Doradzamy zarządom w zakresie obowiązków prawnych i zaleceń dotyczących dobrego zarządzania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (działanie z należytą starannością, przejrzystość, etc.). Służymy również pomocą w opracowaniu polityki, metod oceny i mechanizmów kontroli ryzyka.
 • Ochrona środowiska

  Nasze doradztwo obejmuje wszystkie aspekty techniczne, prawne i środowiskowe niezbędne do uwzględnienia przez firmy w celu zachowania zgodności z przepisami i opracowania strategii.
 • ‘Compliance’ i ryzyko niefinansowe

  Przyczyniamy się do promowania kultury zgodności z przepisami prawa w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw, doradzając przy projektowaniu systemów zarządzania i modeli organizacyjnych kontroli wewnętrznej. Pomagamy przy tworzeniu programów zapobiegania przestępstwom.
 • Zrównoważone zamówienia publiczne

  Doradzamy w sprawie spełnienia wymogów prawnych związanych z kwestiami społecznymi, etycznymi i środowiskowymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez urzędy i podmioty sektora publicznego.
 • Zarządzanie podatkami, dobre praktyki i zgodność z przepisami podatkowymi

  Doradzamy w zakresie dobrego zarządzania podatkowego, polityki i dobrych praktyk podatkowych, jak również systemów kontroli zgodności z przepisami podatkowymi. Doradzamy w kontaktach przedsiębiorców z władzami podatkowymi i sporządzamy raporty na temat przejrzystości podatkowej.
 • Finansowanie projektów OZE, wydajności energetycznej i infrastruktury środowiskowej

  Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie project finance oraz we wszystkich sprawach wymagających przygotowania raportów due diligence dotyczących środowiska, kwestii prawnych, technicznych, korporacyjnych i umownych.
 • Zrównoważony transport

  Świadczymy kompleksową pomoc prawną we wszystkich zagadnieniach dotyczących zrównoważonego transportu, zarówno w zakresie projektów już wdrożonych, jak i tych będących w przygotowaniu.
 • Równouprawnienie, różnorodność, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa człowieka

  Diagnozujemy sytuację przedsiębiorstwa, doradzamy w sprawie najlepszych standardów postępowania w dziedzinie równouprawnienia, dbania o równowagę między pracą a życiem osobistym, przestrzegania praw podstawowych i zapobiegania ryzykom, a także towarzyszymy naszym klientom w negocjacjach układów zbiorowych w zakresie odpowiednich programów i planów
 • Transformacja energetyczna

  Nasz zespół oferuje przedsiębiorcom doradztwo prawne i techniczne w procesie przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej, w zakresie wpływu tej transformacji na działalność przedsiębiorstwa oraz stosowania międzynarodowych, krajowych i lokalnych przepisów w tym zakresie.
 • Zrównoważone finanse

  Świadczymy usługi doradztwa technicznego i prawnego w sprawach dotyczących transakcji z zakresu zrównoważonego finansowania (emisje zielonych obligacji, pożyczek, etc.). Pomagamy przedsiębiorcom w zdefiniowaniu Framework ESG, jak również w opracowaniu struktury prawnej elementów zrównoważonego rozwoju. Przygotowujemy raporty z zakresu second opinion.
 • Systemy wynagradzania według kryteriów zrównoważonego rozwoju

  Opracowujemy architekturę systemów wynagrodzeń w trybie zmiennym na podstawie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Pomagamy klientom w wyznaczaniu celów i ocenie osiągnięć.
 • Turystyka zrównoważona

  Świadczymy usługi doradztwa prawnego dla agencji turystycznych, instytucji publicznych, urzędów regionalnych i samorządów, wspomagając w ten sposób promowanie zrównoważonej turystyki jako działalności gospodarczej i zjawiska społecznego.