Bruksela

Rozległa wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji europejskich

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

EU Law Office Garrigues - Avenue d'Auderghem, 22-28
B - 1040 Bruxelles (Belgique)

+32 2 545 37 00

+32 2 545 37 99

[email protected]

Zobacz na mapie

Od czasu otwarcia biura Kancelarii Garrigues w Brukseli w 1985 roku, oferujemy naszym klientom wysoko wyspecjalizowane doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa Unii Europejskiej i prawa konkurencji.

Biuro zatrudnia doskonale przygotowanych merytorycznie prawników, posiadających długoletnie doświadczenie w dziedzinie postępowania administracyjnego i sądowego przed instytucjami i sądami UE i jej państw członkowskich. Nasi prawnicy doradzają klientom w najważniejszych sprawach z zakresu międzynarodowego prawa konkurencji. Uczestniczyli w ponad stu sprawach przed sądami unijnymi i cieszą się szczególnym uznaniem w takich dziedzinach jak np. pomoc państwa.

Nasze usługi

  • Prawo konkurencji. Zapewniamy naszym klientom stałe doradztwo w zakresie opracowywania i oceny strategii handlowych, umów dystrybucyjnych i umów o współpracy, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji przedsiębiorstw i w dochodzeniach dotyczących karteli. Podejmujemy na bieżąco działania przed Komisją Europejską i krajowymi organami ochrony konkurencji w różnych państwach członkowskich.
  • Interwencja publiczna i pomoc państwa. Kancelaria Garrigues doradza organizacjom międzynarodowym, państwom członkowskim UE oraz przedsiębiorstwom publicznym i prywatnym we wszelkich sprawach dotyczących zastosowania przepisów regulujących pomoc państwa i innych form interwencji publicznej. Pomagamy klientom w procedurach powiadamiania, dochodzenia i odzyskiwania środków, a także przy wnoszeniu skarg, ocenie lub obronie środków mogących stanowić pomoc państwa oraz w związku z przyznawaniem praw wyłącznych i specjalnych.
  • Taryfy celne i środki ochrony handlu. Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzeń antydumpingowych, antysubsydyjnych i w sprawie środków ochronnych, prowadzonych zarówno przed Komisją Europejską, jak i przed organami ochrony handlu państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone czy Chińska Republika Ludowa. Reprezentujemy przemysł europejski w najbardziej skomplikowanych postępowaniach i doradzamy eksporterom i importerom.
  • Postępowanie przed sądami UE. Nasi prawnicy uczestniczyli w ponad stu postępowaniach przed Sądem i Trybunałem Sprawiedliwości UE, w sprawach o stwierdzenie nieważności, zastosowanie środków zabezpieczających lub wniesienie skargi kasacyjnej w kwestiach dotyczących konkurencji, pomocy państwa, sektorów regulowanych i swobodnego przepływu, a także w innych dziedzinach prawa UE.
  • Fundusze Europejskie. Doradzamy podmiotom publicznym i prywatnym beneficjentom, aby zapewnić zgodność ich systemów zarządzania funduszami europejskimi z wymogami prawa UE. Reprezentujemy również te podmioty w licznych procedurach kontrolnych przeprowadzanych przez instytucje europejskie.
  • Sektory regulowane. Nasi prawnicy z biura w Brukseli mają rozległe doświadczenie w doradztwie w kwestiach regulacyjnych w wielu sektorach, w tym w zakresie platform cyfrowych, telekomunikacji, energetyki, transportu, usług finansowych, gier hazardowych, usług pocztowych, a także w kwestiach związanych ze swobodnym przepływem towarów, swobodą świadczenia usług, swobodą przedsiębiorczości oraz swobodnym przepływem kapitału na rynku wewnętrznym. Mamy także duże doświadczenie w składaniu skarg do Komisji Europejskiej na przepisy państwowe, które ograniczają te swobody.
  • Prawo podatkowe UE. Współpracujemy z innymi specjalistami w dziedzinie prawa podatkowego z Kancelarii Garrigues we wszelkiego rodzaju zagadnieniach podlegających jurysdykcji krajowej (m.in. pomoc podatkowa państwa, opodatkowanie międzynarodowe oraz interpretacja i postępowanie sądowe dotyczące przepisów prawa podatkowego UE).

Zobacz nasze usługi