Banking & Finance

03-27-2020
26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Tarcza Antykryzysowa” lub „Ustawa”), który w nadzwyczajnym trybie jest przeprowadzany przez niezbędny proces legislacyjny. Ponieważ zgodnie z art. 92 Ustawy wchodzi ona w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu, z szeregiem wyjątków, w tym przewidujących wsteczny skutek niektórych regulacji, wydaje się niezbędne aby już teraz zapoznać się z najważniejszymi rozwiązaniami przewidzianymi w Tarczy Antykryzysowej.