Rynki kapitałowe

Specjaliści w dziedzinie różnych typów operacji i rynków w wielu jurysdykcjach

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Kancelaria Garrigues świadczy globalne doradztwo w zakresie prawa rynku papierów wartościowych. Na różnych rynkach uczestniczy w transakcjach niezależnie od ich rodzaju i wielkości, co daje nam kompleksową wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych, trendów i zmian rynkowych, które oddziałują na naszych klientów.

Bliskie kontakty z uczestnikami rynku papierów wartościowych pozwalają nam zrozumieć zawiłości, z jakimi spotyka się emitent lub bank doradzający w każdej transakcji na rynku kapitałowym. We współpracy z organami regulacyjnymi w krajach, w których prowadzimy praktykę (CNMV, ESMA itp.), uczestniczyliśmy w opracowywaniu standardów i kodeksów dotyczących ładu korporacyjnego oraz kwestii związanych z informacjami, które należy publikować w ramach tych operacji.

Nasza działalność obejmuje wszystkie rodzaje transakcji dłużnych, kapitałowych i strukturyzowanych, w wielu sektorach działalności. Ponadto stale współpracujemy z międzynarodową siecią kancelarii prawniczych, co umożliwia nam wspieranie klientów posiadających spółki zależne w wielu jurysdykcjach. Natomiast nasze wielodyscyplinarne zespoły umożliwiają nam dogłębne doradztwo w zakresie najbardziej innowacyjnych transakcji na rynku papierów wartościowych (takich jak transakcje z uwzględnieniem ESG itp.).

Należymy do firm pierwszego wyboru dla podmiotów debiutujących (first time issuers) jako emitenci na rynkach papierów wartościowych. Jesteśmy pionierami w transakcjach sekurytyzacji, które służą za wzór dla nowych rozwiązań rynkowych.

Oferowane usługi

Doradzamy zarówno spółkom, jak i bankom pośredniczącym w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, w tym kapitałowych, hybrydowych i dłużnych wszystkich typów. Tym samym doradzamy w zakresie ofert dotyczących emisji i sprzedaży:

  • Akcji (transakcje pakietowe, podwyższenie kapitału z prawem i bez prawa poboru, oferty publiczne).
  • Hybrydowych papierów wartościowych (obligacje zamienne lub wymienne).
  • Szczególnych papierów wartościowych instytucji kredytowych (m.in. senior preferred, senior non-preferred, kapitał dodatkowy tier 1, podporządkowane papiery wartościowe, obligacje zabezpieczone -certyfikaty i obligacje-, udziały w hipotece i certyfikaty przeniesienia hipoteki).
  • Obligacji projektowych (project bonds).
  • Emisji wszelkiego rodzaju instrumentów dłużnych o stałym oprocentowaniu (European Medium Term Notes, high-yield bond, skrypty dłużne, obligacje zabezpieczone).

Uczestniczymy w transakcjach każdej wielkości, na rynkach międzynarodowych lub z dużym komponentem wielojurysdykcyjnym (EMTN, High Yield, Private Placements), jak również na rynkach krajowych (AIAF, MARF, Portfolio), co pozwala nam uzyskać globalną i kompleksową wiedzę o rynkach papierów wartościowych.

Doradzamy w najbardziej innowacyjnych transakcjach na rynku papierów wartościowych, których dotyczą inne dziedziny prawa (papiery wartościowe ESG, we współpracy z G-advisory), lub które dotyczą nowych technologii blockchain.

Nasze wielodyscyplinarne, kompleksowe usługi doradcze są tym, co wyróżnia podejście Kancelarii Garrigues w dziedzinie wspierania spółek zamierzających wejść na giełdę (na giełdach i rynkach papierów wartościowych, a także na rynkach alternatywnych, BME Growth lub Portfolio), jak również podmiotów plasujących oferty, w całym procesie i we wszystkich dziedzinach prawa:

  • podjęcie decyzji i wynikających z niej implikacji prawnych i podatkowych (restrukturyzacja grupy, uwarunkowania wynikające z umów zawartych między akcjonariuszami, powiązań rodzinnych, zobowiązań wobec instytucji kredytowych itp.),
  • wdrożenie zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu w nowej spółce notowanej, aż po zasady postępowania, jawności i przejrzystości.
  • w prowadzeniu wielodyscyplinarnych i wielojurysdykcyjnych audytów prawnych.
  • przygotowanie kompletnej wymaganej dokumentacji prawnej (prospekt emisyjny, oficjalne komunikaty, umowy powiernicze, pośrednictwa, gwarantowania emisji, submisji, ograniczenia dotyczące poufności itp.) oraz reprezentowanie przed właściwymi organami regulacyjnymi, złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu w spółce prowadzącej rynek giełdowy, a także w zakresie systemów rozliczeniowych i rozrachunkowych, utrzymywanie dalszych kontaktów z tymi podmiotami oraz z globalnymi koordynatorami.

Bliska współpraca z klientem pozwala nam na kompleksowe zajęcie się zagadnieniami dotyczącymi działalności spółek giełdowych - zasada przejrzystości, informacje poufne, transakcje rynkowe, przyjmowanie uchwał, organizowanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy, ład korporacyjny zasady postępowania, zapobieganie praniu pieniędzy, administracyjne i sądowe postępowania dyscyplinarne i inne. W wielu spółkach giełdowych pełnimy funkcję sekretarza.

Jesteśmy pionierami w transakcjach sekurytyzacji, które służą za wzór dla nowych rozwiązań rynkowych. Uczestniczyliśmy w projektowaniu struktury operacji, tworzeniu i rejestracji różnorodnych funduszy sekurytyzacyjnych i towarzystw zarządzających nimi, a także w przygotowywaniu i nadzorowaniu umów operacyjnych.

Podobnie jak w przypadku innych zagadnień związanych z emisją papierów wartościowych, dzięki kompleksowemu podejściu do doradztwa możemy wspierać naszych klientów nie tylko w zakresie prawnych aspektów transakcji sekurytyzacyjnych, ale również w zakresie aspektów regulacyjnych, a w szczególności w przypadku instytucji kredytowych, w zakresie ich rachunkowości i wymogów kapitałowych (SRT).

Ponadto mamy duże doświadczenie w operacjach obejmujących wiele jurysdykcji (zarówno w odniesieniu do aktywów sekurytyzowanych jak i wykorzystywanych narzędzi), jak i w doradztwie dla towarzystw zarządzających lub ubezpieczeniowych, a także różnych agencji ratingowych.

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi