Regulacje Finansowe

Wszechstronna i aktualna wiedza z zakresu regulacji umożliwia kompleksowe i interdyscyplinarne doradztwo

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Członkowie zespołu Regulacji Finansowych posiadają potwierdzoną, wyspecjalizowaną wiedzę, co pozwala im oferować kompleksowe i interdyscyplinarne doradztwo, dodatkowo wsparte pomocą działów Prawa Handlowego, Fuzji i Przejęć, Podatków, Prawa Pracy, Ochrony Prywatności i innych.

Dzięki wyczerpującej i aktualnej wiedzy na temat najnowszego podejścia stosowanego przez regulatorów w Europie, doradzamy w kwestiach regulacji finansowych dotyczących wszystkich rodzajów instrumentów podlegających nadzorowi sprawowanemu przez Europejski Bank Centralny, Banco de España czy hiszpańską Krajową Komisję Rynku Papierów Wartościowych (CNMV). Jesteśmy również konsultantami w zakresie usług i produktów bankowych i inwestycyjnych, usług płatniczych, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, technologii blockchain oraz sektora FinTech.

Doradzamy także w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, zasad postępowania i nadzoru ostrożnościowego.

W zakresie związanym z Banco de España świadczymy usługi na rzecz instytucji kredytowych, instytucji finansowo-kredytowych, instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego, dostawców i pośredników kredytów na nieruchomości, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a walutami fiducjarnymi oraz dostawców kont walut wirtualnych. Natomiast odnośnie CNMV, na rzecz firm inwestycyjnych, przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania i spółek zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, jednostek venture capital, przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania typu zamkniętego i platform finansowania społecznościowego.

W Ameryce Łacińskiej świadczymy usługi we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, oferując kompleksowe doradztwo w zakresie regulacji finansowych. Mamy doświadczenie we współpracy z różnymi podmiotami i organami wykonawczymi, w tym bankami centralnymi i organami nadzoru lokalnych rynków papierów wartościowych

Oferowane usługi

  • Doradztwo regulacyjne w zakresie CRD, UCITS, IDA, MiFID, PSD, EMIR, PRIIPS, SFDR, MiCA i inne.
  • Postępowania w sprawie zezwoleń, koncesji, utworzenia i rejestracji narzędzi podlegających regulacji.
  • Postępowania dotyczące znaczących pakietów akcji lub udziałów, zmian kontroli lub modyfikacji strukturalnych podmiotów regulowanych.
  • Plany naprawcze dla instytucji kredytowych.
  • Kontrole i postępowania prowadzone przez EBC, Banco de España, CNMV lub hiszpańską jednostką analityki finansowej (SEPBLAC).
  • Wewnętrzne polityki i procedury (konflikty interesów, wewnętrzne zasady postępowania, obsługa klienta i inne).
  • Procedury zgłaszania projektów do Sandbox.
  • Doradztwo w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (plany naprawcze, własne ocena ryzyka, plany szkoleń i inne).

Globalny szef praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi