Przemysł motoryzacyjny

Dogłębna znajomość branży i szeroka wiedza techniczna obejmujące wszystkie dziedziny właściwego prawa

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Kancelaria Garrigues posiada prawników i doradców podatkowych z różnych obszarów praktyki i biur specjalizujących się w branży motoryzacyjnej, oferuje wielodyscyplinarne doradztwo, obejmujące wszystkie dziedziny właściwego prawa (prawo spółek, handlowe, podatkowe, pracy, konkurencji, postępowań sądowych, upadłościowe, własności intelektualnej i przemysłowej, prawo do prywatności itp.)

Doradzamy i reprezentujemy interesy różnych podmiotów z tej branży, takich jak producenci, firmy leasingowe, wypożyczalnie pojazdów itp., co pozwala nam uzyskać pełen obraz branży motoryzacyjnej oraz z wyprzedzeniem przygotowywać rozwiązania problemów, które się w niej pojawiają.

Rozbudowana sieć biur przybliża nas do realnych problemów każdego klienta, czyniąc nas doradcą pierwszego wyboru. Cieszymy się zaufaniem branży i uczestniczymy w poważnych operacjach na rynkach, na których jesteśmy obecni.

G-advisory, spółka zależna Kancelarii Garrigues, zajmująca się konsultingiem w zakresie energii i ESG, pozwala nam doradzać klientom w zakresie nowych wyzwań w sektorze, takich jak zgodność z coraz bardziej rygorystycznymi wymogami środowiskowymi (zanieczyszczenie, emisja CO2 i mobilność), które wymagają większych inwestycji; poważne zmiany regulacyjne z wyraźną tendencją do ograniczania stosowania silników spalinowych (ICE); znaczny wzrost w zakresie badań i rozwoju, produkcji, wprowadzania na rynek i użytkowania pojazdów elektrycznych; rozwój projektów innowacyjnych w zakresie pojazdów autonomicznych i nowych usług mobilności, które stymulują inwestycje sektora w badania i rozwój, fuzje, przejęcia i rozwój wspólnych projektów.

Oferowane usługi

 • Doradztwo w zakresie prawa spółek.
 • Umowy handlowe - umowa koncesji, serwisowa, agencyjna, dostawy, reklamy, patronacka, ogólne warunki umów itp.
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży konsumenckiej i sprzedaży na odległość.
 • Umowy finansowe (leasing, renting, factoring, confirming, etc.)
 • Zobowiązania instytucji finansowych typu captive, a także finansowych instytucji kredytowych i zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy..
 • Przejęcie lub sprzedaż spółek, a także aktywów firm uczestniczących w łańcuchu wartości (dealerów, warsztatów itp.)

 • Stałe doradztwo w sprawach podatkowych.
 • Składy celne, podatki pośrednie, import i eksport, ceny transferowe i wykorzystanie odliczeń z tytułu nakładów na prace badawcze i rozwojowe oraz projekty innowacyjne.
 • Działania restrukturyzacyjne, transakcje nabycia lub zbycia spółek lub przedsiębiorstw, umowy joint-venture, analizy prawne lub due diligence, dotyczące nabywania spółek celowych na zasadach project finance, zakładanie firm za granicą.
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • kontrole skarbowe i postępowania przed sądami administracyjnymi.
 • Sprawy dotyczące polityki płacowej (elastyczne wynagrodzenie, redukcja zatrudnienia itp.).
 • Miejscowe prawo podatkowe.
 • Prawo bilansowe.

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Refinansowanie długu.
 • Operacje distress.
 • Postępowanie naprawcze.
 • Postępowanie układowe.
 • Odzyskiwanie należności.
 • Odpowiedzialność członków zarządu.

Pomoc prawna i doradztwo na etapie przedprocesowym oraz reprezentowanie klienta w postępowaniach przed sądami.

Pomoc prawna i doradztwo na etapie przedprocesowym oraz reprezentowanie klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach przed sądem polubownym, w sporach dotyczących między innymi następujących zagadnień:

 • Restrukturyzacja sieci dystrybucyjnych.
 • Spory wynikające z rozwiązania umowy koncesji, umowy serwisowej, agencyjnej itp.
 • Umowy - leasing, renting, factoring, etc.
 • Odpowiedzialność za produkt.
 • Konsumenci i użytkownicy.

 • Stosowanie regulacji przyjętych przez instytucje unijne w zakresie dystrybucji ogółem, w tym również nowych przepisów szczególnych, obowiązujących w sektorze motoryzacyjnym.
 • Programy weryfikacji stosowania prawa ochrony konkurencj
 • Składanie zawiadomień oraz reprezentowanie i obrona klienta w postępowaniach dotyczących nałożenia sankcji za praktyki ograniczające konkurencję.
 • Postępowania dotyczące kontroli koncentracji.
 • Reprezentowanie i obrona klienta przed sądami krajowymi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 • Uzyskiwania koncesji w sektorach regulowanych oraz innych pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności.
 • Subwencje, dotacje i pomoc publiczna dla sektora.
 • Postępowania przed organami administracji publicznej wszczynane przeciwko przedsiębiorcom (w sprawach z udziałem konsumentów, budowlanych itp.) oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdów dla jednostek sektora publicznego.

 • Klauzule ochrony danych stosowane w celu zbierania danych osobowych, zarówno on-line, jak i off-line.
 • Przegląd umów dotyczących świadczenia usług, zawieranych z klientami i obejmujących dostęp do danych osobowych klientów firm działających w sektorze motoryzacyjnym. Umowy dotyczące świadczenia usług zawierane z dostawcami i obejmujące dostęp do danych osobowych będących w posiadaniu firm działających w sektorze motoryzacyjnym.
 • Zgłaszanie, rejestrowanie, zmiana i likwidacja baz danych osobowych podlegających zgłoszeniu do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, lub innych właściwych organów.
 • Sprawy z dziedziny technologii informacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na działalność firm działających w sektorze motoryzacyjnym.
 • Zgody Dyrektora Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, lub innych właściwych organów na międzynarodowe przekazanie danych poza teren Unii Europejskiej lub do krajów, które nie zapewniają ochrony danych na takim samym poziomie, jaki został zagwarantowany w ustawodawstwie hiszpańskim obowiązującym w tej dziedzinie.

 • Stosunki pracy. Doradztwo w codziennych sprawach przedsiębiorstwa (między innymi: zawieranie umów, zmiany umowy, zawieszenie i rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzenia, sankcje, ubezpieczenia społeczne).
 • Zbiorowe stosunki pracy: porozumienia zbiorowe (układy zbiorowe pracy, pakty i porozumienia zakładowe), wprowadzanie istotnych zmian dotyczących warunków zatrudnienia o charakterze zbiorowym, zawieszenie stosowania układu zbiorowego pracy, świadczenia przedemerytalne i emerytura częściowa, outsourcing.
 • Restrukturyzacje i zwolnienia grupowe: kompleksowe doradztwo w sprawach związanych ze zwolnieniami grupowymi i planami zawieszenia działalności lub ograniczenia czasu pracy, obejmujące cały proces - od opracowania strategii po aktywne uczestnictwo w komisji negocjacyjnej i prowadzenie rozmów z organizacjami związkowymi, organami Inspekcji pracy oraz urzędami administracji państwowej i samorządowej.
 • Spory sądowe: uczestnictwo w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji (sądy rejonowe lub administracyjne, sądy okręgowe, sądy apelacyjne, Sąd Najwyższy); pomoc prawna i reprezentacja klienta w postępowaniach prowadzonych przez organy inspekcji pracy, służby mediacyjne i wszelkie inne właściwe urzędy.
 • Zapobieganie zagrożeniom w pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy - programy prewencyjne, powoływanie pracowników odpowiedzialnych za działania prewencyjne, plany prewencji, ocena, szkolenia i informacje itp.

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Daniel Parejo

+34 91 514 54 00

Madryt

Kontakt

Inne usługi