Przedsiębiorstwo rodzinne

Przekrojowe propozycje na złożone sytuacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Firmy rodzinne, które powstały, rozwinęły się i przetrwały, potrafią utrzymać odpowiednią równowagę pomiędzy trzema obszarami, w których funkcjonują: majątkowym, rodzinnym i korporacyjnym. Potrzebują specyficznych rozwiązań dostosowanych do konkretnych sytuacji.

Dział Firm Rodzinnych Garrigues świadczy kompleksowe usługi specjalistycznego doradztwa z zakresu problemów prawnych i podatkowych, które mogą stanąć tak przed przedsiębiorstwem, jak i przed prowadzącą je rodziną. Nigdy nie zapominamy o szerokiej perspektywie, dostosowanej do specyficznego środowiska, w którym działają tego typu firmy, i od wielu już lat zapewniamy im kompleksową obsługę. Dodatkowo praca zespołowa i płynna wymiana informacji przyczyniają się do wzbogacenia i pogłębiania wiedzy o wszystkich elementach świadczonych usług.

Punktem wyjścia jest dla nas pełne zrozumienie aspektów biznesowych, zapewniające ciągłość działalności przedsiębiorstwa. Nie zapominamy również o roli, jaką odgrywają stosunki wewnątrzrodzinne.

Dla osiągnięcia tego celu w skład zespołu wchodzą specjaliści reprezentujący różne dziedziny prawa i działy Kancelarii Garrigues: umowy handlowe, fuzje i przejęcia, prawo podatkowe, własność przemysłowa i intelektualna, rozwiązywanie sporów i inne.

Rozbudowana sieć biur pozwala nam zagwarantować utrzymanie bliskich kontaktów opartych na jakości, poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i ciągłym doskonaleniu.

Oferowane usługi

 • Analiza scenariuszy kontynuacji i opracowanie planu sukcesji rodzinnej w odniesieniu do strategicznego planu gospodarczego firmy.
 • Protokoły rodzinne jako umowy ramowe ustanawiające kodeks postępowania regulujący relacje między członkami rodziny.
 • Projektowanie struktur zarządzania, w formie zgromadzenia rodzinnego i rady rodzinnej.
 • Plany sukcesji.
 • Mediacje i rozwiązywanie sporów.
 • Szkolenia dla rodziny - programy szkoleniowe dostosowane do potrzeb.
 • Wdrożenie biura rodzinnego jako usługi optymalizacji i dążenia do jak największej efektywności w zakresie rentowności majątku rodzinnego.

 • Analiza i wdrażanie struktur korporacyjnych i majątkowych.
 • Doradztwo podatkowe w zakresie przenoszenia własności firmy rodzinnej oraz składników majątku rodzinnego.
 • Analiza skutków podatkowych porozumień w sprawie płynności zawieranych przez rodzinę.
 • Obciążenia podatkowe struktur inwestycyjnych, wyjścia z inwestycji i procesów międzynarodowej ekspansji firmy rodzinnej.
 • Podatkowa realizacji protokołu rodzinnego.

 • Wpływ niezdolności do pracy lub śmierci członka rodziny na proces zarządzanie firmą i majątkiem rodziny.
 • Planowanie ustroju majątkowego, mającego zastosowanie do związku małżeńskiego lub trwałego związku partnerskiego, a także doradztwo dotyczące ewentualnych umów majątkowych zawieranych przed wstąpieniem w związek na wypadek jego rozpadu.
 • Darowizny przedsiębiorstwa lub majątku rodzinnego.
 • Prowadzenie postępowania spadkowego w dziedziczeniu testamentowym, umownym i ustawowym.

 • Doradztwo w zakresie funkcjonowania organu zarządu oraz zasad dotyczących wynagrodzeń jego członków.
 • Określenie praw i obowiązków organu zarządu, opracowanie rocznego planu działalności tego organu.
 • Opracowanie regulaminu funkcjonowania organu zarządu oraz organizacji i funkcjonowania zgromadzenia.
 • Programy szkolenia dla menedżerów i procesy samooceny.
 • Skutki dla przedsiębiorstwa wywołane nagłą nieobecnością osób istotnych dla organizacji. Plany awaryjne.

 • Umowy partnerskie w celu ochrony przedsiębiorstwa rodzinnego i prawne usankcjonowanie protokołów rodzinnych.
 • Umowy o współpracy, porozumienia i joint ventures.
 • Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstwa.
 • Źródła finansowania firm rodzinnych: banki lub podmioty publiczne, emisja dłużnych papierów wartościowych, przystąpienie partnerów finansowych, rynek giełdowy BME Growth (dawniej Alternatywny Rynek Akcji), rynek obligacji o stałym oprocentowaniu i inne.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw i przekształcenia spółek, w tym operacje przekształceń strukturalnych (fuzja, podział i inne).
 • Operacje nabycia lub zbycia firm rodzinnych.
 • Plany podziału majątku rodzinnego i majątku przedsiębiorstwa oraz procesy wykluczenia wspólników.
 • Plany sukcesji lub przeniesienia prawa własności.
 • Przypadki konfliktu między wspólnikami lub możliwości zagrożenia takim konfliktem.

 • Integracja strategii rodzinnej i korporacyjnej cw procesie profesjonalizacji zarządzania. Planowanie i zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
 • Systemy wynagradzania menedżerów firm rodzinnych:: wynagrodzenie zmienne w systemie rocznym, premie motywacyjne średnio- i długoterminowe oraz świadczenia dodatkowe.
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi ew procesie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa rodzinnego: opracowanie polityki delegowania pracowników i optymalizacji podatkowej w odniesieniu do pracowników delegowanych.
 • Wypowiedzenie stosunku pracy i umów cywilno-prawnych.

 • Własność i ważność ochrony znaków towarowych podmiotu.
 • Sprawy sporne o naruszenie wzorów i patentów.
 • Ochrona know-how i praw własności intelektualnej firmy.
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz ich współwłasności między udziałowcami firmy.
 • Dostosowanie rejestracji znaków towarowych, wzorów i patentów do ekspansji międzynarodowej.
 • Reklama i nieuczciwa konkurencja.
 • Wytyczne dotyczące działań wobec fałszywych informacji (fake news).
 • Naruszenie dóbr osobistych, dobrego imienia i prywatności (droga cywilna / karna). Cyfrowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Globalny szef praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi