Prawo handlowe, fuzje i przejęcia

Kompleksowe doradztwo i rozwiązania na miarę, w każdej fazie rozwoju firmy, wsparte pełnym zaangażowaniem w sprawy klienta

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Kancelaria Garrigues zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spółek dla podmiotów notowanych i nienotowanych na giełdzie, od ich powstania aż po zakończenie działalności, towarzyszymy im w zaspokajaniu wszystkich potrzeb prawnych. Oferujemy indywidualne rozwiązania w zakresie prawa handlowego, biorąc pod uwagę kontekst, w jakim firmy prowadzą działalność, oraz jurysdykcje, w których działają.

Tworzymy międzynarodową grupę doświadczonych specjalistów cieszącą się uznaniem w wiodących międzynarodowych rankingach. Oprócz strony czysto prawnej, jesteśmy doświadczonymi ekspertami we wszystkich branżach i sektorach. Stąd nasz udział w najbardziej złożonych i wysokonakładowych operacjach na rynkach, na których prowadzimy praktykę.

Jesteśmy w stanie nie tylko zająć się prawnymi aspektami działalności gospodarczej tego typu (prawo podatkowe, pracy, administracyjne, konkurencji itp.), ale także koordynować i realizować transakcje z dużym komponentem międzynarodowym w wielu jurysdykcjach. W naszej pracy koncentrujemy się na upraszczaniu złożoności charakterystycznej dla transakcji handlowych i otaczamy klienta opieką nie tylko w ramach konkretnej transakcji handlowej, ale również na każdym innym etapie jego działalności gospodarczej.

Wartością dodaną, którą wnosimy, jest całkowite zaangażowanie w sprawy klienta i dążenie do osiągnięcia celów, które sobie wyznacza - do każdego projektu przydzielamy specjalistów najlepiej odpowiadających danym potrzebom i aktywnie uczestniczymy w planowaniu, wyborze i wdrażaniu struktury transakcji.

Świadczymy usługi na rzecz wszelkiego rodzaju spółek, a także na rzecz większościowych lub mniejszościowych udziałowców tych podmiotów oraz ich organów zarządu lub nadzoru.

Oferowane usługi

 • Tworzenie spółek.
 • Modyfikacja i dostosowywanie statutów i regulaminów wewnętrznych.
 • Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego.
 • Analiza zagadnień prawnych związanych ze zbywalnością akcji, udziałów w spółkach lub kwot; bezpośrednie wsparcie lub wykonywanie funkcji pomocniczych dla zarządów lub innych organów spółek.
 • Sporządzanie, negocjowanie i doradztwo w zakresie umów pomiędzy wspólnikami.
 • Zagadnienia prawne lub umowne dotyczące składu i wyboru organów administracyjnych i nadzorczych, polityki wypłaty dywidendy, systemów wynagrodzeń członków zarządu, transgranicznego przenoszenia siedziby i ogólnie wszelkich spraw korporacyjnych.
 • Zagadnienia związane z ładem korporacyjnym i zrównoważonym rozwojem.
 • Procesy przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw (fuzje, wydzielenia, globalne transfery aktywów i pasywów itp.), zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.
 • Obrona interesów spółki, jej akcjonariuszy lub członków zarządu, w sytuacjach potencjalnego sporu korporacyjnego.
 • Sporządzanie, negocjowanie, analiza i interpretacja umów handlowych.

W zakresie fuzji i przejęć, określanych również jako M&A, doradzamy spółkom, prywatnym, przedsiębiorcom, podmiotom publicznym oraz inwestorom finansowym, podmiotom venture capital lub samym menedżerom spółki przejmowanej, tak krajowym, jak i międzynarodowym (występującym w roli nabywających lub zbywających), a także samej spółce przejmowanej lub jej zarządowi.

 • Procesy dotyczące zakupu spółek (share deal) lub wybranych aktywów (asset deal).
 • Konkurencyjne procedury udzielania zamówień publicznych, doradztwo w zakresie wszystkich aspektów prawnych i proceduralnych niezbędnych do należytego przeprowadzenia postępowania.
 • Procesy prawnego due diligence spółek, aktywów lub przedsiębiorstw będących przedmiotem operacji korporacyjnej.
 • Umowy kupna i sprzedaży spółek, aktywów lub jednostek biznesowych, joint ventures, strategicznego partnerstwa i innych operacji korporacyjnych (fuzje, wydzielenia itp.), w tym całość dokumentacji prawnej wymaganej do przeprowadzenia operacji, jak również doradztwo, sporządzanie, negocjowanie i wykonanie umów pomocniczych, które zwykle towarzyszą tego typu transakcjom (umowy o świadczenie usług przejściowych, dzierżawy, usług handlowych, finansowania itp.).
 • Doradztwo dla firm i grup kapitałowych w zakresie przygotowania i planowania wszelkiego rodzaju operacji korporacyjnych.
 • Fuzje i przejęcia spółek giełdowych (public M&A), w tym planowanie i realizacja ofert przejęcia, działania obronne, procesy wycofania spółki z obrotu (delisting) itp.

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi