Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Opublikowaliśmy nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022, prezentujący nasze postępy w zakresie ESG

Nowe sprawozdanie roczne kancelarii Garrigues (dawniej znane jako „Zintegrowany raport") zawiera Oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych i stanowi ogromny krok naprzód w sprawozdawczości firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Już siedemnasty rok z rzędu publikujemy nasze roczne sprawozdanie dotyczące wpływu firmy na kwestie związane z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym. Nowy dokument za rok obrachunkowy 2022 nosi nazwę Raportu zrównoważonego rozwoju i stanowi punkt zwrotny w raportowaniu informacji niefinansowych firmy poprzez połączenie w jednym dokumencie naszego tradycyjnego Zintegrowanego raportu i Oświadczenia na temat informacji niefinansowych (wymóg aktualnych przepisów prawa handlowego).

Nowy Raport zrównoważonego rozwoju kancelarii Garrigues, opracowany na podstawie najnowszej wersji obowiązujących wytycznych GRI (w tym GRI 1, GRI 2 i GRI 3 na 2021 r.), został zweryfikowany przez niezależnego audytora. Po raz pierwszy dokument ten zawiera kluczowe wskaźniki i czynniki, takie jak cztery filary Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) oraz treści zgodne z europejską dyrektywą o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Kolejną nowością jest standaryzacja i poszerzenie zakresu, a także bardziej kompleksowe podejście i uwzględnienie danych porównawczych z ostatnich trzech lat obrotowych.

Nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nowe sprawozdanie szczegółowo przedstawia postępy, zobowiązania, projekty i wyzwania kancelarii Garrigues w obszarze zrównoważonego rozwoju w 2022 roku. Pod względem społecznym w raporcie podkreślono uruchomienie Czwartego Planu Równości i zaangażowanie firmy w szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych dla naszych specjalistów; na polu ochrony środowiska nacisk położono na redukcję emisji i zwiększenie efektywności energetycznej, co pozwoliło nam po raz kolejny znaleźć się wśród europejskich firm odgrywających wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatu (Financial Times-Statista Europe's Climate Leaders 2022). W zakresie ładu korporacyjnego na szczególną uwagę zasługuje przegląd i dostosowanie naszego systemu zarządzania zgodnością do najlepszych praktyk. Ponadto, w ubiegłym roku dokonaliśmy znacznych wysiłków w zakresie transformacji cyfrowej, które zaowocowały sukcesami.

Inicjatywy w obszarze ESG wpisują się w pięć podstawowych zobowiązań kancelarii Garrigues wobec głównych interesariuszy: zaangażowanie na rzecz klientów i rozwoju biznesu; na rzecz pracowników, różnorodności i równości szans; na rzecz społeczeństwa poprzez usługi pro bono i działania społeczne; na rzecz społeczności akademickiej i badań naukowych oraz na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu.

SEE SUSTAINABILITY REPORT 2022