Commentaries

03-27-2020
26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Tarcza Antykryzysowa” lub „Ustawa”), który w nadzwyczajnym trybie jest przeprowadzany przez niezbędny proces legislacyjny. Ponieważ zgodnie z art. 92 Ustawy wchodzi ona w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu, z szeregiem wyjątków, w tym przewidujących wsteczny skutek niektórych regulacji, wydaje się niezbędne aby już teraz zapoznać się z najważniejszymi rozwiązaniami przewidzianymi w Tarczy Antykryzysowej.
03-27-2020
Polski rząd przesłał do Sejmu projekt ustawy zawierający szereg rozwiązań legislacyjnych, które w zamierzeniu mają uzupełnić i rozszerzyć zapisy obowiązującej „tarczy antykryzysowej” w reakcji na pandemię COVID-19 („Ustawa”). W obecnym brzmieniu projekt przewiduje wejście w życie następnego dnia po publikacji. Oczekujemy, że Ustawa zostanie szybko uchwalona.
03-20-2020
Panująca obecnie pandemia ma znaczący wpływ na działalność gospodarczą, strony umów z różnych powodów napotykają na trudności z wykonaniem swoich zobowiązań, dotrzymaniem terminów zapewnieniem pracowników. W tej sytuacji zalecamy zapoznanie się z trzema instytucjami, które mogą w najbliższym czasie wywrzeć wpływ na Państwa relacje z klientami i kontrahentami: klauzule siły wyższej, zasadę winy oraz zasadę rebus sic stantibus, czyli nadzwyczajnej zmiany stosunków.
03-18-2020
Ogłoszona pandemia i stan zagrożenia epidemicznego, wraz z podjętymi nadzwyczajnymi środkami prawnymi, postawiły wielu naszych klientów w obliczu potrzeby bezprecedensowych działań i konieczności zmierzenia się z ich konsekwencjami.  
04-15-2016
Szanowni Państwo, jakiś czas temu pisałem o dyrektywie , obecnie toczą się prace nad jej implementacją, poniżej prezentujemy szczegóły w tym zakresie W dzisiejszym wpisie skupimy się na omówieniu projektu założeń do ustawy o naprawieniu szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, projekt ten ma wdrażać do polskiego systemu prawnego uregulowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej

Pages