O Firmie

Zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności jako strategia biznesowa

Z perspektywy Kancelarii Garrigues społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to model zarządzania, w którym bierze się pod uwagę ekonomiczne, społeczne i środowiskowe oddziaływania firmy oraz oczekiwania poszczególnych podmiotów co do efektów naszej działalności.

Podstawowe kierunki naszej polityki w zakresie CSR wyznaczone są przez wartości leżące u podstaw tożsamości naszej organizacji:

·  Najwyższe standardy obsługi klienta

·  Zaangażowanie społeczne

·  Etyka zawodowa i niezależność

Powyższe wartości, w połączeniu z takimi czynnikami jak przejrzystość, komunikacja i gotowość do podejmowania dialogu z różnymi podmiotami, to podstawowe warunki sukcesu w długoterminowej perspektywie rozwoju kancelarii.

W 2002 roku zobowiązaliśmy się do wdrożenia zasad inicjatywy Global Compact ONZ. Decyzja ta stanowi część naszej strategii w zakresie CSR i wynika bezpośrednio z naszego zaangażowania na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Zaangażowanie to znajduje wyraz w corocznym Raporcie CSR, który przedstawia ogólne wytyczne naszego modelu zarządzania oraz wynikające z nich działania w zakresie CSR, przeprowadzone w danym roku. Celem raportu jest przekazanie rzetelnych informacji o tym, jak firma wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec różnych podmiotów. Staramy się przedstawić te informacje w sposób przejrzysty, opisując szczegółowo strukturę i wewnętrzne systemy zarządzania Kancelarii, a także jej działania na rzecz społeczeństwa.

W podejmowanych przez Kancelarię inicjatywach CSR uczestniczą wszyscy pracownicy, przy czym powodem do szczególnej dumy są dla nas usługi pro bono wykonywane przez naszych prawników. Określenie to odnosi się do usług doradztwa prawnego świadczonych bezpłatnie których jedynym celem jest udzielenie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia prawnego grupom lub organizacjom non-profit (organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, itp.). Działaniom tym przyświeca dwojaki cel:

·  Spełnienie moralnego obowiązku wobec społeczeństwa.

·  Umożliwienie prawnikom zatrudnionym w firmie wykazania się solidarnym zaangażowaniem, poprzez udostępnienie własnych środków finansowych i umiejętności.

Staramy się pomagać jak najlepiej potrafimy, czyli wykonując nasz zawód. Poza usługami pro bono, polityka Kancelarii w zakresie CSR – zawsze spójna z charakterem naszej organizacji – jest w znacznym stopniu skierowana na rozwój badań naukowych w dziedzinie prawa oraz na fundowanie stypendiów i nagród dla młodych prawników za pośrednictwem Fundacji Garrigues i jej Centrum Szkoleniowego.