Procesy Restrukturyzacji i Upadłość Firm

Kancelaria Garrigues doradza również zagrożonym międzynarodowym grupom kapitałowym i przedsiębiorstwom w wyborze najkorzystniejszych technik restrukturyzacji operacyjnej i finansowej. Nasze usługi obejmują wszelkie aspekty związane z prawem pracy, prawem upadłościowym i naprawczym, finansowym i podatkowym. Nasze wieloletnie doświadczenie w procesach restrukturyzacji wielonarodowych grup kapitałowych i niezależnych przedsiębiorstw pozwala nam zagwarantować optymalne dostosowanie planów naprawy do potrzeb firmy i sytuacji na rynku.

Doradzamy również instytucjom finansowym we wszelkich sprawach dotyczących ochrony należności i pakietów zabezpieczeń w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością lub upadłości ich klientów. Uczestniczymy aktywnie w odzyskiwaniu należności i monitorujemy systematycznie wszelkie okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zadłużenia i gwarancji udzielonych przez banki, kasy oszczędnościowe i inne instytucje finansowe i kredytowe.

Współpracujemy również jako doradcy z najważniejszymi funduszami inwestycyjnymi i funduszami specjalistycznymi działającymi w Hiszpanii, pomagając im w analizie operacji, zrozumieniu podstawowych problemów i opracowaniu strategii mających na celu łagodzenie kwestii spornych i ograniczanie strat.  Oferujemy nasze usługi wszelkiego rodzaju inwestorom (instytucje, fundusze inwestycyjne, fundusze specjalistyczne, distress funds i fundusze hedgingowe) we wszelkich operacjach, między innymi przejęcia firm, zakładów produkcyjnych, wartości majątkowych i pakietów wierzytelności oraz przy udzielaniu kredytu (direct lending) grupom kapitałowym, polecając im najskuteczniejsze metody uzyskania zwrotu z inwestycji.

Szeroka sieć biur Kancelarii Garrigues pozwala naszym specjalistom w dziedzinie restrukturyzacji być zawsze blisko klienta i daje nam możliwość bezpośredniego kontaktowania się z władzami gospodarczymi i sądowniczymi oraz z pozostałymi podmiotami lokalnymi, których dotyczy dana sytuacja kryzysowa. Naszym atutem jest także międzynarodowy autorytet naszych prawników, działających w prestiżowych grupach i stowarzyszeniach światowych specjalistów w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, za pośrednictwem których promujemy wdrażanie dobrych praktyk i ustawiczne kształcenie naszych prawników w dziedzinie innowacyjnych narzędzi restrukturyzacji i przezwyciężania kryzysowych sytuacji.

W roku 2014 miała miejsce w Hiszpanii daleko idąca reforma prawa upadłościowego, którą Kancelaria Garrigues monitorowała z uwagą i która umożliwia znacznie szybsze przywrócenie w zagrożonych przedsiębiorstwach długookresowej zdolności do spłaty zadłużenia. Uczestniczymy również regularnie w debatach dotyczących zakresu zastosowania nowych przepisów, informując naszych klientów o najnowszych zmianach. Jednym z codziennych wyzwań naszego Działu Restrukturyzacji i Upadłości jest dalsze upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz przewidywanie przyszłych zmian i wyzwań.

Osiągnięcia naszych prawników są nieustannie wyróżniane w prestiżowych wydawnictwach specjalistycznych. Dział Restrukturyzacji i Upadłości Kancelarii Garrigues zajmuje pierwsze miejsce w kilku międzynarodowych rankingach, wśród najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwach.